Gemeente Leiden - Gecoördineerde besluitvorming Rooseveltstraat 65-79

Burgemeester en wethouders van Leiden geven op grond van artikel 3.8 en 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening kennis van de vaststelling van de gecoördineerde besluitvorming voor het project Rooseveltstraat 65-79 (de SCAL-locatie). Concreet gaat het om de volgende besluiten:

  • -

    gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Rooseveltstraat 65-79, met kenmerk NL.IMRO.0546.BP00164-0301 en besluitdatum 7 juli 2022;

  • -

    omgevingsvergunning Rooseveltstraat 65-79 - nieuwbouw 128 appartementen, commerciële ruimten en een half verdiepte parkeergarage” (activiteit Bouwen), aanlegactiviteiten in verband met bouwen binnen de dubbelbestemming Waarde – Archeologie 5 (activiteit Uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden), kappen van 5 bomen (activiteit Vellen van een houtopstand), aanleggen van een inrit (activiteit Maken van een inrit) met kenmerk Z/20/3204694 / 5675111 OLO en besluitdatum 27 juli 2022;

  • -

    besluit hogere waarden Wet geluidhinder planinitiatief Rooseveltstraat 65-79, met kenmerk D2022-021061 en besluitdatum 22 februari 2022.

Locatie en project

Het plangebied omvat de zogenaamde SCAL-locatie ter plaatse van het huidige SCAL-gebouw. Deze locatie heeft het adres Rooseveltstraat 65-79 en is gelegen op de hoek van de Rooseveltstraat met de Jacob van Campenlaan in Leiden Zuidwest.

Het planinitiatief bestaat uit sloop van het huidige SCAL-gebouw en nieuwbouw van een appartementengebouw met 128 appartementen, een parkeergarage en commerciële ruimten in de plint. Op het dak van de parkeergarage komt een groene tuin.

Wijzigingen

Ten opzichte van de ontwerpbesluiten, zoals deze ter inzage hebben gelegen, is een aantal wijzigingen in het bestemmingsplan doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn vermeld in de Staat van wijzigingen die als bijlage bij de toelichting op het bestemmingsplan is gevoegd.

Inzage

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Rooeveltstraat 65-79, de verleende omgevingsvergunning en het definitieve besluit hogere waarden kunnen vanaf vrijdag 29 juli 2022 tot en met vrijdag 9 september 2022 op afspraak worden ingezien in het Stadskantoor, Bargelaan 190 te Leiden. U kunt voor een afspraak bellen naar 14 071 (optie 4).

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar via de landelijke website Externe link:www.ruimtelijkeplannen.nl (plannummer NL.IMRO.0546.BP00164-0301). De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken en het besluit hogere waarden Wet geluidhinder zijn digitaal raadpleegbaar via Externe link:www.leiden.nl/scal.

Beroep instellen

De beroepstermijn loopt van zaterdag 30 juli 2021 tot en met vrijdag 9 september 2022. Gedurende deze beroepstermijn kan eenieder die een zienswijze heeft ingediend beroep instellen tegen de gecoördineerde besluiten. Verder staat beroep open voor belanghebbenden die geen zienswijzen hebben ingediend. De gecoördineerde besluiten worden in beroep als één besluit aangemerkt. Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Op de gecoördineerde besluiten is de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift moet worden aangeven welke beroepsgronden worden aangevoerd tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Inwerkingtreding

De gecoördineerde besluiten treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld, alsook eenieder die een zienswijze heeft ingediend en vervolgens beroep heeft ingesteld, kunnen ook verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treden de gecoördineerde besluiten niet in werking voordat er op het verzoek is beslist.

Informatie

Nadere informatie kunt u inwinnen bij het servicepunt Bouwen en Wonen, Bargelaan 190 te Leiden. Openingstijden en overige contactgegevens zijn te vinden via Externe link:www.leiden.nl/contact. De gemeente Leiden is op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 14 071.

Naar boven