Aan- en toewijzingsbesluit (ondergrondse) verzamelcontainers – gemeente Haarlemmermeer – Deelgebied Nieuw-Vennep Getsewoud – 2e procedure - (zaaknummer 5883997)

 

 

Het college van burgemeesters en wethouders van Haarlemmermeer;

 

Overwegende,

 • dat de raad van gemeente Haarlemmermeer op 28 mei 2020 een besluit heeft genomen over Raadsvoorstel 2020.0000853 ‘Aanpassing Aanpak van Afval- naar Grondstofinzameling (VANG) 2020’;

 • dat als gevolg hiervan bij hoogbouw inzameling van afval- en grondstoffen met (ondergrondse) verzamelcontainers gaat plaatsvinden;

 • dat de locaties van bestaande brengparkjes opnieuw worden beoordeeld;

 • dat het daarvoor noodzakelijk is dat (ondergrondse) verzamelcontainers ten behoeve van de inzameling van huishoudelijke afval- en grondstoffen worden geplaatst;

 • dat een huishouden één of meerdere containers per afval/grondstof kan krijgen toegewezen waarvan het afval/de grondstof in die container moet worden gedeponeerd.

 • dat in de Procedure aan- en toewijzing (ondergrondse) verzamelcontainers naar aanleiding van besluit ‘Aanpassing Aanpak van Afval- naar Grondstofinzameling (VANG) 2020’, vastgesteld door B&W op 01-09-2020, is bepaald welke procedure wordt toegepast, hoe de locaties worden bepaald (aanwijzing) en toewijzing van containers plaatsvindt. De procedure is gepubliceerd in het Gemeenteblad onder nummer 313063;

 • dat een ontwerp-aan- en toewijzingsbesluit voor (o.a.) deelgebied Nieuw-Vennep Getsewoud is opgesteld waarin de beoogde aan- (locatiebepaling) en toewijzing van locaties aan huishoudens voor de (ondergrondse) afvalcontainers zijn opgenomen;

 • dat hierop zienswijzen zijn ingekomen die er - voor wat betreft dit deelgebied - toe hebben geleid dat de locaties Ariannalaan (110-04) en Leusveld (110-05) de voorgenomen locatie komt te vervallen en hiervoor een nieuwe procedure wordt gevoerd. Dat voor locatie Rigolettosingel hoek Fideliolaan (110-08) onderzoek naar een alternatieve locatie is gedaan;

 • dat een ontwerp-aan- en toewijzingsbesluit voor deelgebied Nieuw-Vennep Getsewoud 2e procedure is opgesteld, waarin zijn opgenomen de nieuwe voorgenomen locaties aan de Ariannalaan (110-04) en de Leusveld (110-05A en 110-05B, splitsing in twee locaties), alsmede de toevoeging van locatie Sandestein (110-13), welke in de eerste procedure niet voorkwam), waarmee de procedure voor die locaties gaat lopen; dat belanghebbenden geïnformeerd zijn via een brief d.d. 3 maart 2022 en/of via www.officielebekendmakingen.nl (publicatie d.d. 10 maart 2022) over de voorgenomen aan- en toewijzing van de containerlocaties, waarop men als belanghebbende binnen 6 weken na publicatie met een zienswijze kon reageren (procedure afd. 3.4 Algemene wet bestuursrecht);

 • dat zienswijzen zijn ingekomen op de locatie Leusveld (110-05 A en 110-05B) en op de locatie Sandestein (110-13), maar dat die geen aanleiding geven tot wijzigingen. Wij verwijzen naar de bijgevoegde reactienota voor onze reactie op de ingediende zienswijzen. Deze worden samengevat en geanonimiseerd weergegeven;

 • Dat overleg is geweest met de VvE Residence Nabucco over locatie Rigolettosingel hoek Fideliolaan (110-08). Dat dit niet heeft geleid tot plaatsen van de containers op eigen terrein. Er is een kleine aanpassing gedaan aan de locatie op de hoek Rigolettosingel-Fideliolaan. De containers worden in een carré geplaatst aan de oostzijde van het fietspad.

 

gelet op:

 • het bepaalde in artikel 10.26 van de Wet milieubeheer waarbij is voorgeschreven dat gemeenten, in het belang van de doelmatigheid, huishoudelijke afvalstoffen mogen inzamelen nabij elk perceel, alsmede op de Participatieverordening en op afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • het bepaalde in artikel 10 van de ‘Afvalstoffenverordening gemeente Haarlemmermeer 2021’;

 • het Mandaat -, machtigings- en volmachtbesluit Haarlemmermeer 2020;

 

Besluit:

de bijgevoegde reactienota zienswijzen vast te stellen;

 • 1.

  de locaties opgenomen in het Aan- en toewijzingsbesluit voor deelgebied Nieuw-Vennep Getsewoud 2e procedure aan te wijzen voor het plaatsen van (ondergrondse) verzamel-containers voor de inzameling van huishoudelijke afval- en grondstoffen. De locaties zijn opgenomen in de bij dit besluit behorende tekeningen (zie lijst met externe bijlagen);

 • 2.

  de locaties opgenomen in het (op bovengenoemde onderdeel gewijzigde) Aan- en toewijzings-besluit toe te wijzen aan de betreffende huishoudens conform de bij dit besluit behorende adressenlijst ‘Lijst definitieve toewijzing restafvalcontainer VANG wijk 4 Nieuw-Vennep Getsewoud 2e procedure.pdf’ (externe bijlage);

 • 3.

  dit Aan- en toewijzingsbesluit bekend te maken op www.officielebekendmakingen.nl;

 • 4.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na de officiële bekendmaking van dit besluit op www.officielebekendmakingen.nl.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

namens dezen,

de teammanager Regie,

 

 

 

mevrouw T. van den Berg, wnd.

 

Externe bijlagen:

 

 • Bewoners Getsewoud-Ariannalaan 110-04.pdf

 • Bewoners Getsewoud-Leusveld 110-05A, 110-05B.pdf

 • Bewoners Getsewoud-Fideliolaan 110-08.pdf

 • Bewoners Getsewoud-Sandestein 110-13.pdf

 • Lijst definitieve toewijzing restafvalcontainers VANG wijk 4 Nieuw-Vennep Getsewoud 2e procedure.pdf

 • Reactienota zienswijzen wijk 4 2e procedure.pdf

 

Datum: 25 juli 2022

 

Terinzagelegging

Het Aan- en toewijzingsbesluit en de bijbehorende stukken worden gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl en liggen gedurende zes weken vanaf de publicatiedatum, na een telefonische afspraak, ter inzage in het Informatiecentrum van de gemeente. Personen die geen toegang hebben tot internet, kunnen telefonisch een afspraak maken om het Aan- en toewijzingsbesluit op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur in te zien in het Informatiecentrum van de gemeente, gemeentekantoor Beukenhorst, Taurusavenue 100 in Hoofddorp.

 

Beroep

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken dat met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afd. 3.4 Algemene wet bestuurs-recht is voorbereid, binnen zes weken na publicatie van dat besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag, p/a Postbus 20019 2500 EA Den Haag, fax 070 - 365 13 80 of Digitaal loket. Voorwaarde hiervoor is wel dat u een zienswijze tegen het ontwerp had ingediend bij het gemeentebestuur en dat u alleen beroep kunt instellen tegen die onderdelen van het besluit waarover uw zienswijze handelde.

Het indienen van beroep schorst de werking van dit besluit niet. Het besluit treedt dus gewoon in werking. Gelijktijdig met of na het indienen van het beroepschrift kunt u echter een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. Zo’n verzoek kunt u pas doen als u het beroepschrift indient en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het beroep (en ook van het verzoek) wordt door de Raad van State een griffierecht geheven.

Naar boven