Aan- en toewijzingsbesluit (ondergrondse) verzamelcontainers – gemeente Haarlemmermeer – Deelgebied Zwanenburg, zaaknummer 5304955

 

 

Het college van burgemeesters en wethouders van Haarlemmermeer;

Overwegende,

 • dat de raad van gemeente Haarlemmermeer op 28 mei 2020 een besluit heeft genomen over Raadsvoorstel 2020.0000853 ‘Aanpassing Aanpak van Afval- naar Grondstofinzameling (VANG) 2020’;

 • dat als gevolg hiervan bij hoogbouw inzameling van afval- en grondstoffen met (ondergrondse) verzamelcontainers gaat plaatsvinden;

 • dat de locaties van bestaande brengparkjes opnieuw worden beoordeeld;

 • dat het daarvoor noodzakelijk is dat (ondergrondse) verzamelcontainers ten behoeve van de inzameling van huishoudelijke afval- en grondstoffen worden geplaatst;

 • dat een huishouden één of meerdere containers per afval/grondstof kan krijgen toegewezen waarvan het afval/de grondstof in die container moet worden gedeponeerd.

 • dat in de Procedure aan- en toewijzing (ondergrondse) verzamelcontainers naar aanleiding van besluit ‘Aanpassing Aanpak van Afval- naar Grondstofinzameling (VANG) 2020’, vastgesteld door B&W op 01-09-2020, is bepaald welke procedure wordt toegepast, hoe de locaties worden bepaald (aanwijzing) en toewijzing van containers plaatsvindt. De procedure is gepubliceerd in het Gemeenteblad onder nummer 313063;

 • dat een ontwerp-aan- en toewijzingsbesluit voor deelgebied Zwanenburg is opgesteld, waarin de beoogde aan- (locatiebepaling) en toewijzing van locaties aan huishoudens voor de (ondergrondse) verzamelcontainers zijn opgenomen;

 • dat belanghebbenden geïnformeerd zijn via een brief d.d. 31-01-2022 en/of via www.officielebekendmakingen.nl d.d. 31-01-2022 over de voorgenomen aan- en toewijzing van de containerlocaties middels een ontwerp aan- en toewijzingsbesluit, waarop men binnen 6 weken met een zienswijze kon reageren;

 • dat de ingebrachte reacties aanleiding vormen om de volgende wijzigingen aan te brengen ten opzichte van het ontwerp (zie locatieplan):

 • a.

  voorgenomen locatie 60-01B (Nauerna) komt te vervallen door deze te combineren met 60-01A;

 • b.

  voorgenomen locaties 60-03A (IJtochtkade) en 60-03B (Friedalaan) blijven gehandhaafd maar worden uitgebreid met een OPK-container naast de restcontainer (A) resp. met een PBD-container naast de restcontainer (B). Op locatie 60-03C komt geen restafvalcontainer maar een GFT+E container. De adressen die waren toegewezen op locatie 60-03C worden toegewezen op locatie 60-03A.

 • c.

  toegevoegd wordt aan het besluit de locatie 60-05E (GFT+E-container) tegenover 60-05C aan de Dennenlaan, welke reeds is geïnstalleerd en nu in de procedure wordt meegenomen;

 •  

 • dat voor het overige de ingediende zienswijzen geen aanleiding geven tot wijzigingen.

 • Wij verwijzen naar de bijgevoegde reactienota voor onze reactie op de ingediende zienswijzen. Deze worden samengevat en geanonimiseerd weergegeven.

 •  

 • gelet op:

 •  

 • het bepaalde in artikel 10.26 van de Wet milieubeheer waarbij is voorgeschreven dat gemeenten, in het belang van de doelmatigheid, huishoudelijke afvalstoffen mogen inzamelen nabij elk perceel, alsmede op de Participatieverordening en op afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • het bepaalde in artikel 10 van de ‘Afvalstoffenverordening gemeente Haarlemmermeer 2021’;

 • het Mandaat -, machtigings- en volmachtbesluit Haarlemmermeer 2020;

 

Besluit:

de bijgevoegde reactienota zienswijzen vast te stellen;

 • 1.

  de locaties opgenomen in het (op bovengenoemde onderdelen gewijzigde) Aan- en toewijzingsbesluit voor deelgebied Zwanenburg aan te wijzen voor het plaatsen van (ondergrondse) verzamelcontainers voor de inzameling van huishoudelijke afval- en grondstoffen. De locaties zijn opgenomen in de bij dit besluit behorende tekeningen (zie lijst met externe bijlagen);

 • 2.

  de locaties opgenomen in het (op bovengenoemde onderdelen gewijzigde) Aan- en toewijzingsbesluit toe te wijzen aan de betreffende huishoudens conform de bij dit besluit behorende adressenlijst ‘Lijst definitieve toewijzing restafvalcontainer VANG wijk 6 Zwanenburg.pdf’ (externe bijlage);

 • 3.

  dit Aan- en toewijzingsbesluit bekend te maken op www.officielebekendmakingen.nl;

 • 4.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na de officiële bekendmaking van dit besluit op www.officielebekendmakingen.nl.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

namens dezen,

de teammanager Regie,

 

 

mevrouw T. van den Berg, wnd.

 

Externe bijlagen:

• Bewoners Zwanenburg 60-01A Nauerna.pdf

• Bewoners Zwanenburg 60-01C Midswaard.pdf

• Bewoners Zwanenburg 60-01D Amestelle.pdf

• Bewoners Zwanenburg 60-01 E Midswaard 2.pdf

• Bewoners Zwanenburg 60-02B, 60-11 Dennenlaan-Esdoornlaan.pdf

• Bewoners Zwanenburg 60-03ABC IJtochtkade-Friedaln-Acacialn.pdf

• Bewoners Zwanenburg 60-04A Sparrenlaan-Kerkhoflaan.pdf

• Bewoners Zwanenburg 60-05AB Dennenlaan.pdf

• Bewoners Zwanenburg 60-05CDE Dennenlaan.pdf

• Bewoners Zwanenburg 60-06 Iepenlaan.pdf

• Bewoners Zwanenburg 60-07A Plantsoenlaan.pdf

• Bewoners Zwanenburg 60-07B Plantsoenlaan 2.pdf

• Bewoners Zwanenburg 60-08, 60-09, 60-15 Populierenlaan 2.pdf

• Bewoners Zwanenburg 60-10 Populierenlaan.pdf

• Bewoners Zwanenburg 60-12A, 60-12C Populierenlaan 3.pdf

• Lijst definitieve toewijzing restafvalcontainer VANG wijk 6 Zwanenburg.pdf

• Reactienota zienswijzen wijk 6 Zwanenburg.pdf

 

Datum: 25 juli 2022

 

Terinzagelegging

Het Aan- en toewijzingsbesluit en de bijbehorende stukken worden gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl en liggen gedurende zes weken vanaf de publicatiedatum, na een telefonische afspraak, ter inzage in het Informatiecentrum van het raadhuis.

U kunt het aanwijzings- en toewijzingsbesluit digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan sturen wij na een telefonisch verzoek digitaal een exemplaar toe. Personen die geen toegang hebben tot internet, kunnen telefonisch een afspraak maken om het Aan- en toewijzings-besluit op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur in te zien in het Informatiecentrum van de gemeente, gemeentekantoor Beukenhorst, Taurusavenue 100 in Hoofddorp.

 

Beroep

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken dat met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afd. 3.4 Algemene wet bestuursrecht is voorbereid, binnen zes weken na publicatie van dat besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag, p/a Postbus 20019 2500 EA Den Haag, fax 070 - 365 13 80 of Digitaal loket. Voorwaarde hiervoor is wel dat u een zienswijze tegen het ontwerp had ingediend bij het gemeentebestuur en dat u alleen beroep kunt instellen tegen die onderdelen van het besluit waarover uw zienswijze handelde.

Het indienen van beroep schorst de werking van dit besluit niet. Het besluit treedt dus gewoon in werking. Gelijktijdig met of na het indienen van het beroepschrift kunt u echter een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. Zo’n verzoek kunt u pas doen als u het beroepschrift indient en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het beroep (en ook van het verzoek) wordt door de Raad van State een griffierecht geheven.

Naar boven