Aan- en toewijzingsbesluit (ondergrondse) verzamelcontainers – gemeente Haarlemmermeer – Deelgebied Nieuw-Vennep oude dorpskern, 2e procedure (zaaknummer 5698635)

 

 

Het college van burgemeesters en wethouders van Haarlemmermeer;

 

Overwegende,

 • dat de raad van gemeente Haarlemmermeer op 28 mei 2020 een besluit heeft genomen over Raadsvoorstel 2020.0000853 ‘Aanpassing Aanpak van Afval- naar Grondstofinzameling (VANG) 2020’;

 • dat als gevolg hiervan bij hoogbouw inzameling van afval- en grondstoffen met (ondergrondse) verzamelcontainers gaat plaatsvinden;

 • dat de locaties van bestaande brengparkjes opnieuw worden beoordeeld;

 • dat het daarvoor noodzakelijk is dat (ondergrondse) verzamelcontainers ten behoeve van de inzameling van huishoudelijke afval- en grondstoffen worden geplaatst;

 • dat een huishouden één of meerdere containers per afval/grondstof kan krijgen toegewezen waarvan het afval/de grondstof in die container moet worden gedeponeerd.

 • dat in de Procedure aan- en toewijzing (ondergrondse) verzamelcontainers naar aanleiding van besluit ‘Aanpassing Aanpak van Afval- naar Grondstofinzameling (VANG) 2020’, vastgesteld door B&W op 01-09-2020, is bepaald welke procedure wordt toegepast, hoe de locaties worden bepaald (aanwijzing) en toewijzing van containers plaatsvindt. De procedure is gepubliceerd in het Gemeenteblad onder nummer 313063;

 • dat een ontwerp-aan- en toewijzingsbesluit (ondergrondse) verzamelcontainers deelgebied Nieuw-Vennep Oude Dorpskern op 17-06-2021 is gepubliceerd. Op dit ontwerpbesluit zijn meerdere zienswijzen ontvangen. Voor de locaties Warande (81-06), Jacob Boekestraat-Wageningenstraat (81-07B), Hartingstraat/Raiffeisenstraat (81-09), Korenaarstraat/St. Anthoniusstraat (81-20) en Dokter van Haeringenplantsoen (81-26) gaf dit aanleiding tot het onderzoeken van een alternatieve locatie, met als resultaat het voeren van een nieuwe procedure;

 • dat belanghebbenden geïnformeerd zijn via een brief en/of via www.officielebekendmakingen.nl d.d. 18-02-2022 over de nieuwe voorgenomen aan- en toewijzing van deze container-locaties, waarop men als belanghebbende binnen 6 weken na publicatie met een zienswijze kon reageren (procedure afd. 3.4 Algemene wet bestuursrecht);

 • dat tegen de locatie Hoefbladstraat (81-28C) uit de eerste procedure Aan- en toewijzingsbesluit Nieuw-Vennep oude dorpskern beroep is ingesteld;

 • dat de ingebrachte reacties aanleiding vormen om de volgende wijzigingen aan te brengen ten opzichte van het ontwerp (2e procedure) en definitief besluit (1e procedure):

 

 • a.

  de locatie 81-06 (voornemen: Warande bij het appartementencomplex) wordt gewijzigd in die zin dat de containers aan de Westerdreef, aan de kopse kant van het appartementencomplex (in de grasberm ter hoogte van de bankjes) worden geplaatst; hiervoor wordt een nieuwe procedure gevolgd;

 • b.

  de locatie 81-07B (voornemen: Jacob Boekestraat-Wageningenstraat) komt te vervallen aan de Wageningenstraat. Het bestaande brengparkje in de Jacob Boekestraat blijft in stand en wordt 81-07B. Locatie 81-07A wordt uitgebreid met een GFT-E-container en locatie 81-08 (GFT+E) vervalt daarmee.

 • c.

  de locatie 81-09 (voornemen: Raiffeisenstraat) wordt gewijzigd, de containers worden richting de Hartingstraat geplaatst.

 • d.

  de locatie 81-26 (voornemen: Dokter van Haeringenplantsoen ter hoogte van nrs. 10 t/m 14) wordt gewijzigd, de containers komen op de parkeervakken ter hoogte van het appartementencomplex Spoorstraat 2-28; hiervoor wordt eveneens een nieuwe procedure gevolgd;

 • e.

  de locatie 81-20 (voornemen: Korenaarstraat/St. Anthoniusstraat) blijft in stand op de voorgestelde plaats, maar met een uitbreiding met een PBD-container.

 • f.

  de locatie 81-28C (voornemen: Hoefbladstraat) wordt verplaatst naar de locatie van de huidige bovengrondse afvalcontainer aan de kopse kant van het gebouw. N.a.v. beroep dat is ingesteld is in overleg met de VvE deze locatie bepaald. Op de locatie die in eerste instantie is gecommuniceerd staat een trafohuisje, we moeten +/- 2 meter van een trafohuisje blijven als we de containers willen plaatsen. Hier is niet genoeg ruimte voor. Er moet een lantaarnpaal verwijderd/verplaatst worden om de containers te kunnen plaatsen.

 

 • dat voor het overige de ingediende zienswijzen geen aanleiding geven tot wijzigingen.

 

Wij verwijzen naar de bijgevoegde reactienota voor onze reactie op de ingediende zienswijzen. Deze worden samengevat en geanonimiseerd weergegeven.

gelet op:

 • het bepaalde in artikel 10.26 van de Wet milieubeheer waarbij is voorgeschreven dat gemeenten, in het belang van de doelmatigheid, huishoudelijke afvalstoffen mogen inzamelen nabij elk perceel, alsmede op de Participatieverordening en op afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • het bepaalde in artikel 10 van de ‘Afvalstoffenverordening gemeente Haarlemmermeer 2021’;

 • het Mandaat -, machtigings- en volmachtbesluit Haarlemmermeer 2020;

 

Besluit:

de bijgevoegde reactienota zienswijzen vast te stellen;

 • 1.

  de locaties opgenomen in het (op bovenbedoelde onderdelen gewijzigde) Aan- en toewijzingsbesluit voor deelgebied Nieuw-Vennep Oude Dorpskern 2e procedure aan te wijzen voor het plaatsen van (ondergrondse) verzamelcontainers voor de inzameling van huishoudelijke afval- en grondstoffen. De locaties zijn opgenomen in de bij dit besluit behorende tekeningen (zie lijst met externe bijlagen);

 • 2.

  de locaties opgenomen in het (op bovengenoemde onderdeel gewijzigde) Aan- en toewijzingsbesluit toe te wijzen aan de betreffende huishoudens conform de bij dit besluit behorende adressenlijst ‘Lijst definitieve toewijzing restafvalcontainer VANG wijk 3 Nieuw-Vennep oude dorpskern 2e procedure.pdf’ (externe bijlage);

 • 3.

  dit Aan- en toewijzingsbesluit bekend te maken op www.officielebekendmakingen.nl;

 • 4.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na de officiële bekendmaking van dit besluit op www.officielebekendmakingen.nl.

 •  

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

namens dezen,

de teammanager Regie,

 

 

 

mevrouw T. van den Berg, wnd.

 

Externe bijlagen:

 • Bewoners Nieuw-Vennep-Jacob Boekestraat-Wageningenstraat 81-07AB.pdf

 • Bewoners Nieuw-Vennep-Hartingstraat-Raiffeisenstraat 81-09.pdf

 • Bewoners Nieuw-Vennep-Korenaarstraat-St. Anthoniusstraat 81-20.pdf

 • Bewoners Nieuw-Vennep-Hoefbladstraat 81-28C.pdf

 • Lijst definitieve toewijzing restafvalcontainers VANG wijk 3 Nieuw-Vennep oude dorpskern 2e procedure.pdf

 • Reactienota zienswijzen wijk 3 Nieuw-Vennep oude dorpskern 2e procedure.pdf

 

Datum: 25 juli 2022

 

Terinzagelegging

Het Aan- en toewijzingsbesluit en de bijbehorende stukken worden gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl en liggen gedurende zes weken vanaf de publicatiedatum, na een telefonische afspraak, ter inzage in het Informatiecentrum van het raadhuis.

U kunt dit besluit digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan sturen wij na een telefonisch verzoek digitaal een exemplaar toe. Personen die geen toegang hebben tot internet, kunnen telefonisch een afspraak maken om het Aan- en toewijzingsbesluit op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur in te zien in het Informatiecentrum van de gemeente, gemeentekantoor Beukenhorst, Taurusavenue 100 in Hoofddorp.

Beroep

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken dat met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afd. 3.4 Algemene wet bestuurs-recht is voorbereid, binnen zes weken na publicatie van dat besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag, p/a Postbus 20019 2500 EA Den Haag, fax 070 - 365 13 80 of Digitaal loket. Voorwaarde hiervoor is wel dat u een zienswijze tegen het ontwerp had ingediend bij het gemeentebestuur en dat u alleen beroep kunt instellen tegen die onderdelen van het besluit waarover uw zienswijze handelde.

Het indienen van beroep schorst de werking van dit besluit niet. Het besluit treedt dus gewoon in werking. Gelijktijdig met of na het indienen van het beroepschrift kunt u echter een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. Zo’n verzoek kunt u pas doen als u het beroepschrift indient en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het beroep (en ook van het verzoek) wordt door de Raad van State een griffierecht geheven.

Naar boven