VERKEERSBESLUIT GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS A.C. BLEIJSSTRAAT OBDAM

Nummer: 401

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders van Koggenland bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten, voor zover zij betreffen het verkeer op wegen die niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap.

 

Grondslag

Op grond van artikel 15 WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Motivering

Een bewoner van de Adrianus Cyriacus Bleijsstraat in Obdam (verder aanvrager) heeft een aanvraag ingediend voor toewijzing van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij de woning. Het college van burgemeester en wethouders heeft de aanvraag getoetst aan de toetsingscriteria zoals opgenomen in het beleid ‘Beleidsregels individuele Gehandicaptenparkeerplaatsen 2020’. De aanvraag voldoet aan de criteria zoals opgenomen in artikel 3 van de hierboven genoemde beleidsregels.

 

De bovenstaande belangen zijn de basis voor het verkeersbesluit. Zij staan in artikel 2 WVW:

het beschermen van weggebruikers en passagiers;

het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 

Advies

Conform artikel 24 BABW is over het nemen van het verkeersbesluit overleg gepleegd met een verkeersadviseur van de politie Eenheid Noord-Holland, daartoe gemandateerd door de Korpschef van de politie. Deze heeft een positief advies uitgebracht over dit verkeersbesluit.

 

Besluit

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om nabij de Adrianus Cyriacus Bleijsstraat in Obdam een gehandicaptenparkeerplaats in te richten door het plaatsen van een bord E6 (gehandicaptenparkeerplaats) uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, voorzien van een onderbord met daarop het kenteken van de auto, een en ander zoals staat aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening D-500-401.

 

Dit besluit wordt bekend gemaakt in de Staatscourant.

 

 

Koggenland, 19 juli 2022

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Koggenland.

Namens dezen,

Gerard van Harskamp

Teamleider Openbare ruimte

Bezwaarclausule

Wanneer u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na de dag

van verzending schriftelijk, per fax of via een digitaal formulier (www.koggenland.nl) bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten:

 

de naam en het adres van de indiener;

de datum;

een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;

de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt.

 

Een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het gericht is.

Bent u van mening dat er sprake is van spoed omdat het bestreden besluit uw belangen schaadt, dan kunt u bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Holland

(Postbus 1621, 2003 BR Haarlem) een verzoek om voorlopige voorziening doen.

Naar boven