Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Hoge Neerstraat 1

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur zijn voornemens om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen voor:

 

Intern kenmerk: 20 22OG0 400 -01

Omschrijving: het brandveilig gebruiken van het pand

L ocatie: Hoge Neerstraat 1

Postcode: 4873LM

Datum ter inzage: 28 juli 2022 t/m 8 september 2022

 

Zienswijzen

Binnen de inzage termijn kan eenieder, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze over de ontwerp-beschikking naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10100, 4870 GA Etten-Leur.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerp-beschikking en men belanghebbende is.

 

Naar boven