Bestemmingsplan “Donkvoort, Wernhout” vastgesteld

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan “Donkvoort, Wernhout” in haar vergadering van 14 december 2021 (ongewijzigd) heeft vastgesteld. Er is daarbij geen exploitatieplan vastgesteld.

 

Tevens is door het college van burgemeester en wethouders op 2 november 2021 het Besluit hogere waarden Wet Geluidhinder “Donkvoort, Wernhout“ vastgesteld.

 

Inhoud in het kort

Het bestemmingsplan maakt de realisatie van 9 grondgebonden woningen en 3 appartementen mogelijk, op de locatie Wernhoutseweg 139 en 147 in Wernhout. Het vigerende bestemmingsplan staat de ruimtelijke ontwikkeling niet rechtstreeks toe. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te kunnen maken is dit bestemmingsplan in procedure gebracht.

 

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en bijbehorende stukken en het besluit hogere waarden Wet Geluidshinder liggen van donderdag 27 januari 2022 tot en met donderdag 10 maart 2022 ter inzage in het Raadhuis aan de Markt 1 te Zundert. Voor het inzien kunt u twee werkdagen van tevoren een afspraak maken via tel. 076-599 5600. De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0879.BPdonkvoort-VS01). De digitale versie van het bestemmingsplan is het juridisch bindende plan.

 

Beroep

Tegen het vaststellingsbesluit en tegen het vastgestelde Besluit hogere waarden Wet Geluidhinder kan door iedereen beroep worden ingesteld, tenzij die persoon of organisatie én geen zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan of het ontwerpbesluit hogere waarden Wet Geluidhinder én tevens geen persoonlijk, rechtstreeks belang heeft bij het besluit/de besluiten.

 

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het vastgestelde bestemmingsplan en het vastgestelde Besluit hogere waarden Wet Geluidhinder ter inzage zijn gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van vrijdag 28 januari 2022 tot en met donderdag 10 maart 2022. Een beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep bevatten. Voor het in behandeling kunnen nemen van een beroep is een griffierecht verschuldigd.

 

Inwerkingtreding vaststellingsbesluit bestemmingsplan

Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. De werking van het besluit van de gemeenteraad wordt in dat geval opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.

 

Crisis- en herstelwet

Omdat het bestemmingsplan de bouw van meer dan elf woningen mogelijk maakt, is op het vaststellingsbesluit de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt onder meer met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen, en dat na afloop van de beroepstermijn het beroepschrift niet meer kan worden aangevuld.

Naar boven