Toestemming voor het plaatsen van een dakopbouw aan Oude Dijk 37 te Urk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij in de periode van 11 juli 2022 tot en met 18 juli 2022 de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Voor : het plaatsen van een dakopbouw

Locatie : Oude Dijk 37, 8321 AM Urk

Datum verzending : 13 juli 2022

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 22 juli 2022 ter inzage bij de balie van het gemeentehuis te Urk. U kunt telefonisch een afspraak maken. Bel hiervoor met tel. 0527-689868

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 77, 8320 AB Urk.

Naar boven