Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Veldovenstraat 1, 1A, 3, 3A en 3B in Rijssen

De gemeente heeft op 15 juli 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 1742-HZ_WABO-2211926 voor het bouwen van 5 rijwoningen op de locatie Veldovenstraat 1, 1A, 3, 3A en 3B in Rijssen. De vergunning is toegekend.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis.

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 19 juli 2022 en bedraagt 6 weken.

Bezwaren stuurt u naar postbus 244, 7460 AE Rijssen of online via www.rijssen-holten.nl/bezwaar. U richt het bezwaarschrift aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. In de ondertekening onderaan het besluit leest u welk bestuursorgaan dat is.

In veel gevallen geldt tijdens de bezwaarprocedure het genomen besluit. Dat betekent dat er direct gebruik kan worden gemaakt van de vergunning. Er zijn uitzonderingen mogelijk op die regel. Bijvoorbeeld bij kappen, slopen, monumenten, het uitvoeren van werken of werkzaamheden of bij vergunningen die van rechtswege zijn verleend. In die gevallen kan het zijn dat de vergunning pas op een later moment in werking treedt. Als er een uitzondering van toepassing is, staat dat in het besluit vermeld.

Hebt u een spoedeisend belang bij schorsing van het besluit? Dan kunt u naast het bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Op www.rijssen-holten.nl/bezwaar leest u meer over bezwaar. Een geprinte versie is verkrijgbaar bij de balie Ruimte.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht in het gemeentehuis bij de balie Ruimte. Maak hiervoor altijd eerst een afspraak. De medewerkers van de balie Ruimte kunt u ook telefonisch bereiken op (0548) 854 837.

Naar boven