Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Burgemeester en wethouders van Kerkrade

gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW)

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat mevrouw J. Vrösch, Schweitzerstraat 58 te Kerkrade verzoekt om in aanmerking te komen voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de onmiddellijke nabijheid van haar woning;

dat mevrouw J. Vrösch in het bezit is van een Europese gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder;

dat er niet op een andere wijze, in een veilige parkeerplaats, in de onmiddellijke nabijheid van de woning kan worden voorzien;

dat het mitsdien dringend gewenst is een parkeerplaats te reserveren nabij de woning aan de Schweitzerstraat 58 te Kerkrade middels plaatsing van bord E6 van de bijlage I behorende bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met als onderbord het kenteken van het voertuig waarvoor de reservering geldt;

dat op grond van artikel 18, eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994 en het besluit van de raad van de gemeente Kerkrade d.d. 29 maart 1995, nr. 59 wij bevoegd zijn dit verkeersbesluit te nemen.

dat de politie district Kerkrade positief staat t.o.v. dit verkeersbesluit;

dat de Mandaat- en volmachtregeling College Kerkrade 2020 van toepassing is.

BESLUIT

over te gaan tot aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats in de nabijheid van de woning Schweitzerstraat 58 te Kerkrade door plaatsing van bord E6 van bijlage I behorende bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en op het onderbord het kenteken te vermelden waarvoor de reservering geldt.

Kerkrade, 22 juli 2022

Namens het college,

Het hoofd afdeling Stedelijke Ontwikkeling

Ir. A.M.G.L. Passau

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Mocht U zich met onze beslissing niet kunnen verenigen, vanwege het feit dat U rechtstreeks door dit besluit in uw belang wordt getroffen, zo kunt U hiertegen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet- bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons College indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient tenminste te bevatten:

a. de naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Dit bezwaarschrift schorst evenwel niet de werking van het bestreden besluit.

Naar boven