Toestemming voor het omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden aan Lijnbaanstraat 18b te Groningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen maken bekend dat de volgende woningvormingsvergunning is verleend.

Adres

Postcode

Omschrijving (dd.besluit, dossiernr.)

Lijnbaanstraat 18b te Groningen

9711 RV

omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden (verzenddatum: 17-01-2022, dossiernummer: 202270245)

Deze verleende woningvormingsvergunning ligt vanaf de dag na de genoemde verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen. Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uitsluitend op afspraak.

Een afspraak kunt u maken via https://afspraken.groningen.nl/date-and-time 

of telefoonnummer 14 050.

Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor eventuele veranderingen:

https://gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en wethouders, Postbus 30026, 9700 RM Groningen. Dit is kosteloos.

Een bezwaarschrift leidt niet automatisch tot uitstel van de gevolgen van een besluit. U kunt daarom naast het indienen van bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. 

Groningen, 26 januari

Naar boven