Toekennen van 2 parkeerplaatsen met als specifiek doel het opladen van elektrische voertuigen aan de Nelson Mandelahof 27 te Ermelo

Toekennen van 2 parkeerplaatsen met als specifiek doel het opladen van elektrische voertuigen

Omschrijving

    • 15 januari 2022 het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen met als specifiek doel het opladen van elektrische voertuigen aan de Nelson Mandelahof 27. De parkeerplaats(en) wordt aangeduid door middel van het bord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 en een onderbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ 3851 ZJ 26 februari 2022

Om dit besluit in te kunnen zien kunt u contact opnemen met afdeling publiekszaken (0341 56 73 21) of het verkeersbesluit raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl.

Bezwaarclausule

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na dagtekening van het besluit (data hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

 

Naar boven