Besluit aanvraag omgevingsvergunning De Naaldenmaker 20 5506CD Veldhoven

Burgemeester en wethouders hebben een besluit genomen op de aanvraag voor een omgevingsvergunning met zaaknummer VHZ2022-00872. Op 19-07-2022 is het besluit naar de aanvrager verzonden.

De zaak betreft locatie De Naaldenmaker 20 5506CD Veldhoven en heeft de omschrijving "plaatsen van een tuinhuisje". De vergunning is verleend.

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen dit besluit.

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u op verzoek inzien. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Mens en Omgeving. Stuur een e-mail naar omgevingsloket@veldhoven.nl of bel telefoonnummer 14 040.

Tegen dit besluit kunt u als belanghebbende binnen zes weken na de dag waarop het besluit aan de aanvrager is verzonden schriftelijk bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Dit kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven, voorzien van handtekening, uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van uw bezwaar.

U kunt ook online bezwaar indienen op https://www.veldhoven.nl/bezwaar

Als u bezwaar maakt kunt u ook een voorlopige voorziening (zoals schorsing van het besluit) vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Er moet dan sprake zijn van een spoedeisende situatie. Het is ook mogelijk een dergelijke verzoekschrift digitaal in te dienen bij de rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. De griffie van de rechtbank informeert u over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

Naar boven