Gemeente Vijfheerenlanden – Verkeersbesluit –Parkeerzoneverbod Laantje van Van Iperen LeerdamInstellen parkeerzoneverbod Laantje van Van Iperen en zijstraten in Leerdam.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden;

 

Zaaknummer 452984,

 

Beheer en onderhoud

Dat de gemeente Vijfheerenlanden het beheer en onderhoud heeft van de wegen in Leerdam.

Motivering

Het ongewenst is te parkeren aan beide zijden van de straat buiten de vakken;

Het ongewenst is te parkeren nabij kruisingen vanwege benodigde draairuimte en zicht op de kruising en daarmee een betere verkeersveiligheid;

Het ongewenst parkeren fysieke hinder geeft voor het rijden waardoor onveilige uitwijkmanoeuvres nodig zijn waardoor hinder ontstaat voor andere weggebruikers en er meer aandacht nodig is voor de rijmanoeuvre ten kostte van aandacht voor overige rijdend verkeer;

Het parkeren aan de weg, zeker voor hulpdiensten hinder betekent en de doorstroming op de wegen bij hulp bemoeilijkt. In zulke gevallen is haast geboden;

Het ongewenst parkeren zichthinder geeft waardoor er minder overzicht is op de betreffende wegen;

Het parkeren het uitrijden van parkeervakken op een aantal plaatsen onmogelijk maakt;

Verzoek van meerder bewoners op van Laantje van Van Ipereren.

 

Horen betrokkenen en afweging belangen

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de gemeente conform artikel 24 van het BABW de politie om advies gevraagd. Zij hebben een positief advies uitgebracht over de bovengenoemde in te voeren verkeersmaatregel.

De parkeerverboden zullen ter plaatse aan de weggebruikers kenbaar worden gemaakt door middel van RVV (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990) verkeersborden model E01zb en E01ze. De verkeersborden zullen aan het begin van de toe leidende wegen van de wijk worden geplaatst. Een en ander zoals op de bijgevoegde situatietekening staat aangegeven.

 

Besluiten het volgende :

Om in Leerdam een parkeerverbodszone in te stellen op Laantje van Van Iperen. De verkeersborden zullen aan het begin van de toe leidende wegen worden geplaatst. Het parkeerzoneverbod zal ter plaatse aan de weggebruikers kenbaar worden gemaakt door middel van RVV (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990) verkeersborden model E01zb en E01ze. Een en ander zoals op de bijgevoegde situatietekening overzichtskaart.

 

 

Datum besluit: 19 juli 2022

 

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden.

 

Niet eens met dit besluit?

Ga dan in beroep. Dit doet u door uw beroepschrift binnen zes weken op te sturen naar de rechtbank Midden-Nederland. De periode van zes weken start een dag na publicatie in het gemeenteblad.

In het beroepschrift moet u de volgende informatie vermelden:

uw naam en adres en eventueel uw e-mailadres.

de datum van uw beroepschrift.

een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent.

waarom u het niet eens bent met het besluit.

U sluit uw beroepschrift af met uw handtekening.

Stuur een kopie van het besluit waar u het niet mee eens bent mee met uw beroepschrift.

U kunt uw beroepschrift op twee manieren opsturen:

Digitaal: via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u DigiD nodig. Kijk voor meer informatie op de website digid.nl

Per post. Stuur uw beroepschrift naar:

Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht Postbus 16005 3500 DA Utrecht

Let op

Een beroepschrift indienen kost geld (griffierecht). Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de rechtbank via 088 - 362 00 00.

Snel een uitspraak nodig?

Soms heeft u op korte termijn een uitspraak van de rechter nodig.

Dan kunt u ná het indienen van uw beroepschrift direct aan de rechter vragen om een tijdelijke maatregel (voorlopige voorziening) te nemen. U kunt bijvoorbeeld vragen dat de uitvoering van het besluit wordt gestopt totdat uw beroepschrift is behandeld. Een voorlopige voorziening vraagt u aan met een verzoekschrift, dat u indient bij de rechtbank.

Dit kan op twee manieren:

Digitaal: via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u DigiD nodig. Kijk voor meer informatie op de website digid.nl

Per post. Stuur uw verzoekschrift naar: Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, voorlopige voorzieningen Postbus 16005 3500 DA Utrecht

Let op

Ook een verzoekschrift indienen kost geld (griffierecht). Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de rechtbank via 088 - 362 00 00.

 

 

Naar boven