Gemeente Heumen. Bindend adviesrecht, delegatie en participatie Omgevingswet.

De raad van de gemeente Heumen in openbare vergadering bijeen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 mei 2022;

 

Besluit

 

In te stemmen met:

 • 1.

  De lijst met gevallen waarop het bindend adviesrecht van toepassing is;

1. Plannen in de gehele gemeente

i. Ingrepen in de openbare ruimte, met uitzondering van:

1. De aanleg van een fietspad, trottoir, recreatieweg of parkeerplaatsen;

2. De verbreding of verlegging van een openbare weg;

3. De aanleg van groen, natuur of water;

4. De aanleg van openbare nutsvoorzieningen;

5. Een niet ingrijpende herinrichting in het openbaar gebied.

ii. Een antenne-installatie hoger dan 40 meter en reclamemasten hoger dan 10 meter;

iii. De bouw en aanleg van energievoorzieningen, bedoeld voor het opwekken van energie, anders dan voor individueel gebruik;

iv. Het gebruik van gronden of bouwwerken voor een periode langer dan 10 jaar.

v. Een ander gebruik (bestemming) -niet zijnde het oprichten van een gebouw of bouwwerk van onbebouwde gronden als de oppervlakte groter is dan 2500 m2.

vi. Gevoelige onderwerpen indien er sprake is van maatschappelijke onrust of anderszins politiek gevoelige initiatieven.

2. Plannen in het buitengebied 

i. Het vestigen van een bedrijf op een nieuwe locatie of maatschappelijke organisatie voor zover dat niet past in het gemeentelijk of provinciaal beleid.

ii. Een functieverandering van een bebouwde locatie voor zover deze niet past in gemeentelijk of provinciaal beleid;

iii. Oprichten van nieuwe woningen, met uitzondering van:

1. De splitsing van een bestaande woning;

2. Het omzetten van een bedrijfswoning naar burgerwoning.

iv. De uitbreiding van een agrarisch en niet agrarisch bedrijf.

v. De bouw van een bijbehorend bouwwerk groter dan 150m²;

vi. Een boerencamping met meer dan 25 standplaatsen;

vii. Een recreatieve voorziening die niet als nevengeschikte activiteit bij een agrarisch bedrijf is aan te merken.

3. Plannen in bebouwd gebied (inbreiding)

 • 1.

  De bouw van meer dan 10 woningen;

 • 2.

  De bouw, uitbreiding of functieverandering van een hoofdgebouw behoeve van de functies horeca, maatschappelijk, detailhandel, dienstverlening, bedrijven, recreatie en sport met een oppervlakte van meer dan 1500 m².

 • 2.

  De lijst van te delegeren onderwerpen waarop de delegatie van de bevoegdheid tot aanpassing Omgevingsplan van toepassing is;

Nr.

Overzicht te delegeren onderwerpen

1.

Algemene of specifieke regels voor activiteiten in de fysieke leefomgeving, inclusief maatwerkregels, aanvraagvereisten en beoordelingsregels.

2.

Uitwerking of nadere invulling van in het omgevingsplan opgenomen functionele of sectorale aanwijzingstypen in de fysieke leefomgeving, mits wordt gebleven binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.

3.

Integratie van (algemene) regels uit verordeningen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving, mits geen sprake is van beleidsmatige wijzigingen.

4.

Juridisch-technische en ondergeschikte wijzigingen van omgevingsplanregels.

5.

Inpassing van vergunde buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, tenzij er na de vergunningverlening een substantiële wijzigingen in de fysieke leefomgeving is opgetreden.

6.

Exploitatieregels in het kader van het kostenverhaal in de aangewezen kostenverhaalsgebieden.

 • 3.

  Het verplicht stellen van participatie bij BOPA’s, conform de drie onderscheiden categorieën eenvoudig, ontwerpen en ontwikkelen;

 • 4.

  Het evalueren van de voorstellen genoemd sub 1 t/m 3, uiterlijk 1 jaar na inwerkingtreding.

   

Aldus besloten door de raad van de gemeente Heumen,

In zijn openbare vergadering van 30 juni 2022

 

Nicole Collombon, Griffier

Joerie Minses, Voorzitter

Naar boven