Toekennen nummer aan Gentenerf 7 t/m 7-23 te Ermelo

Toekennen nummer

omschrijving

  • Gentenerf 7 t/m 7-23 3852 LW. Zie voor het huisnummerbesluit het kopje ´verleende omgevingsvergunningen´, omdat het huisnummerbesluit in de verleende omgevingsvergunning is opgenomen.

Bezwaarclausule

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na dagtekening van het besluit (data hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Naar boven