Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak aan Dirk Staalweg 84 te Ermelo

Verleende omgevingsvergunning

Omschrijving

  • 20 januari 2022 Dirk Staalweg 84 het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak 3851 LK 3 maart 2022

Bezwaarclausule

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na dagtekening van het besluit (data hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Naar boven