Verleende Geluidsontheffing

Er wordt ontheffing verleend op het verbod om een omroepinstallatie danwel apparatuur voor (live)muziek te gebruiken op de locatie Zuiderzeestraatweg 417 in Wezep op zaterdag 10 september 2022 van 17.00 tot de volgende morgen 01.00 uur, tijdens een verjaardags- en jubileumfeest.

 

(zaaknummer 1083200 - verzenddatum 19 juli 2022)

 

Heeft u vragen over deze vergunning / ontheffing of wilt u de betreffende stukken inzien neemt u dan contact op met team Ruimte cluster Vergunningen via telefoonnummer 0525 638200

 

Als u of een andere belanghebbende het niet eens is met dit besluit kan een bezwaarschrift worden ingediend bij de burgemeester van Oldebroek dan wel bij het college van burgemeester en wethouders, Raadhuisplein 1 in Oldebroek. Dit moet binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit.

 

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste te bevatten:

- naam en adres;

- datum;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

- de gronden van het bezwaar (motivering);

- handtekening.

 

Indien gewenst kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

 

Naar boven