Ontheffing voor het rijden met een motorvoertuig op voet-, ruiter-, fiets/bromfietspaden om onderhoudswerkzaamheden aan watergangen te verrichten op diverse locaties in de gemeente Lansingerland

Besluit ontheffing 448066

Burgemeester en wethouders van Lansingerland;

Inleiding

Aanvrager heeft een verzoek ingediend voor een ontheffing van het inrijverbod en om met een motorvoertuig te rijden op onderhouds-, fiets- en bromfietspaden om onderhoudswerkzaamheden aan watergangen te verrichten op diverse locaties in de gemeente Lansingerland.

Regelgeving en besluit

Gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994 juncto artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en de geldende mandaatregeling van de gemeente Lansingerland

te besluiten om;

 • I:

  Aan Firma De Heer Land en Water B.V. ontheffing te verlenen van de in artikel 62 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 gestelde verplichting (weggebruikers zijn verplicht gevolg te geven aan de verkeerstekens die een gebod of verbod inhouden);

 • II:

  aan deze ontheffing de volgende voorschriften te verbinden:

  • -

   de ontheffing is geldig van 18 juli 2022 tot en met 30 november 2022;

  • -

   de ontheffing mag uitsluitend worden gebruikt door een gemotoriseerd voertuig op paden en voor werkzaamheden die redelijkerwijs zonder gebruikmaking van de ontheffing niet mogelijk zijn;

  • -

   voor het gebruik van de onderhouds- en fietspaden en bruggen in De Groenzoom is een maximaal gewicht van 5 ton per as en een totaalbelasting van 15 ton toegestaan;

  • -

   geen vervuiling op paden toegestaan;

  • -

   werkzaamheden moeten worden afgestemd met beheerder Groenzoom beheer@degroenzoom.nl of 06-21824438;

  • -

   gebieden waar vee staat zijn alleen toegankelijk na overleg met de beheerder van De Groenzoom.

  • -

   Toegang buiten de (onderhouds)paden enkel na afstemming met de beheerder Groenzoom;

  • -

   Er mag enkel over bruggen gereden worden die geschikt zijn voor beheerverkeer (zie kaart: Brug beheerverkeer);

  • -

   de Wet Natuurbescherming is van toepassing. De zorgplicht is opgenomen in de wet. Deze houdt in ieder geval in, dat iedereen "voldoende zorg" in acht moet nemen voor aangewezen beschermde gebieden, Habitats en voor de in het wildvoorkomende planten en dieren;

  • -

   De Bergboezem, welke onderdeel is van de Groenzoom, is vanwege broedende weidevogels niet toegankelijk van 1 maart tot 16 juni. Gehele groenzoom heeft een broedseizoen van 15 maart t/m 15 juli. In deze periode is het uitvoeren van werkzaamheden niet toegestaan.

  • -

   enkel toegang op de onderhouds- en fietspaden toegestaan (buiten het broedseizoen, zie bijgevoegde kaart);

  • -

   Is er sprake van een wegafzetting dan stemt u dit vooraf af met Erwin Kamphuis (bereikbaar via 14 010). Dit geldt voor alle watergangen;

  • -

   de ontheffing moet zichtbaar en leesbaar achter de voorruit van het voertuig aanwezig zijn en op verzoek getoond worden aan bevoegd gezag;

  • -

   U mag niet harder dan 15 km/u rijden op voet-, ruiter-, fiets-/bromfietspaden. Het verkeer mag niet in gevaar komen of worden gehinderd en de vrije doorgang moet worden gewaarborgd;

  • -

   de gemeente Is niet aansprakelijk voor eventuele boetes als u niet aan de voorschriften voldoet of een ongeldige ontheffing wordt aangetroffen;

  • -

   de houder van deze ontheffing is verplicht redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat de gemeente of derden schade lijden. De houder is aansprakelijk voor alle eigen schade, schade aan eigendommen van de gemeente of eigendommen van derden.

   De schade moet worden gemeld aan de beheerder cq eigenaar.

  • -

   de houder van deze ontheffing vrijwaart de gemeente van alle aanspraken en schade welke mocht ontstaan als gevolg van het gebruik van deze ontheffing;

 • III:

  door gebruik van de ontheffing aanvaardt de houder stilzwijgend de gestelde voorschriften.

  Handelen in strijd met de gestelde voorschriften maakt de ontheffing ongeldig;

 • IV:

  de ontheffing is en blijft eigendom van de gemeente. De ontheffing kan worden ingevorderd bij herziening of bij niet naleving van de voorschriften;

 • V:

  de ontheffing wordt (digitaal) gepubliceerd in het door de overheid uitgegeven gemeenteblad Lansingerland en is op te vragen via https://www.officielebekendmakingen.nl 

 • VI:

  bij aanvraag heffen wij leges geheven en deze worden per ontheffing in rekening gebracht bij aanvrager. De hoogte van de leges wordt jaarlijks vastgelegd in de legesverordening.

gemeente Lansingerland, 8 juli 2022,

Namens burgemeester en wethouders van Lansingerland

Eric Korteland, Programmaleider Verkeer, team Beheer

Bezwaar maken ?

U bent het niet eens met het besluit of u vindt het besluit onduidelijk

U kunt ons dan bellen op 14 010. Wij denken graag met u mee. In het gesprek neemt één van onze medewerkers het besluit met u door. Uiteraard beantwoorden we uw vragen. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

U wilt bezwaar maken tegen dit besluit

Is dit besluit aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Is het besluit niet direct aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u alleen een bezwaarschrift indienen als hetbesluit directe gevolgen voor u heeft. Verstuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit.

Dit is de bezwaartermijn. Let op: contact met ons opnemen verlengt de bezwaartermijn niet.

Zo maakt u bezwaar

Bezwaar maken kan op 2 manieren: online of schriftelijk.

 • 1.

  Online

  U gaat naar www.lansingerland.nl/bezwaarenberoep. U vult het formulier “bezwaar indienen voor inwoners met DigiD” in.

  Heeft u geen DigiD? U vraagt dit aan op www.digid.nl/aanvragen

 • 2.

  Schriftelijk

  U gaat naar www.lansingerland.nl/bezwaarenberoep 

  U gebruikt het formulier ‘bezwaarschrift indienen’.

  Voor het invullen van dit formulier is geen DigiD nodig.

  of

  U schrijft zelf een brief. In uw brief moet ten minste het volgende staan:

  • uw naam en adres;

  • de datum van uw bezwaarschrift;

  • de datum van het besluit waarmee u het niet eens bent;

  • het besluitnummer (dit vindt u op onze brief achter “ons kenmerk”);

  • de reden(en) waarom u het niet eens bent met ons besluit;

  • uw handtekening.

 • Voeg ook een kopie toe van het besluit waarmee u het niet eens bent. Op deze manier kunnen wij uw bezwaarschrift beter in behandeling nemen.

Opsturen van uw bezwaarschrift

U kunt uw bezwaarschrift sturen naar:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland

Postbus 1

2650 AA Berkel en Rodenrijs

U kunt uw bezwaarschrift ook scannen en e-mailen naar info@lansingerland.nl

Hulp bij het indienen van een bezwaarschrift

Als u hulp nodig heeft bij het schrijven van uw bezwaar, dan kunt u contact opnemen met het juridisch loket.

Dit kan via de website www.juridischloket.nl of telefonisch via 0900 – 8020.

Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure

Als u dit niet wilt, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij rechtbank Rotterdam. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

U moet bijvoorbeeld griffierecht betalen. Meer informatie over een voorlopige voorziening en hoe u dit kunt vragen, vindt u op www.rechtspraak.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de rechtbank Rotterdam via 088 - 362 6000.

Naar boven