Gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan De Drie Hofjes te Spanbroek

Burgemeester en wethouders van Opmeer maken bekend, dat zij het wijzigingsplan De Drie Hofjes gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan.

 

Plangebied en inhoud

Het plangebied betreft de van Roozendaalstraat 13-15 te Spanbroek. Aan de Van Roozendaalstraat 13-15 te Spanbroek (voormalige BIK-locatie) is een plan geïnitieerd met ca. 51 woningen, genaamd: De Drie Hofjes. Het initiatief biedt ruimte aan 51 woningen. In het plan wordt een drietal hofjes gecreëerd met ieder een eigen woonmilieu door een diversiteit aan woningtyplogieën. De wijzigingen zijn verder beschreven in het vaststellingsbesluit.

 

Ter inzage ligging

Het schriftelijke wijzigingsplan en vaststellingsbesluit liggen met de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van donderdag 21 juli 2022 tot en met woensdag 31 augustus 2022 tijdens openingstijden inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Klaproos 1 te Opmeer. Het wijzigingsplan is digitaal raadpleegbaar op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en heeft als planidentificatienummer NL.IMRO.0432.WPDeDriehofjes-VA01

 

Beroep

Tegen het vastgestelde wijzigingsplan kan met ingang van bovengenoemde termijn gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld.

 

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

 

Naar boven