Aanwijzingsbesluit Leerplichtambtenaar

 

Het college maakt bekend dat op 7 juni 2022, gelet op artikel 16, eerste lid, van de leerplichtwet 1969, leerplichtambtenaren zijn aangewezen. Het gaat om het volgende persoon:

- Mevrouw I.J.C. Sabir-van Schoor

 

De aanwijzing van bovengenoemde personen geldt voor de duur dat met bovengenoemde ambtenaar is overeengekomen dat zij de betreffende functie uitoefent bij de gemeente Opmeer.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot 7 juni 2022.

Naar boven