Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning Bloklaan 22a BG04 te Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het voornemen hebben om een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan ‘Recreatiecentrum Mijnden’ voor het realiseren van een recreatiewoning aan de Bloklaan 22a te Loosdrecht.

Op 12 juli 2022 heeft de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor bovengenoemd plan.

Inzage

De ontwerpbesluiten liggen met ingang van 21 juli gedurende een termijn van 6 weken ter inzage. U kunt het ontwerpbesluit omgevingsvergunning inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op Bloklaan 22a Loosdrecht. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.1696.OV08Blok22a2022-on01.

Eventueel kunt u een afspraak maken voor het inzien van de stukken op het gemeentehuis.

Zienswijze

Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u een schriftelijk zienswijze op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.

Een zienswijze op het ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkingen kunt u indienen bij de gemeenteraad van Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.

U kunt zienswijzen ook mondeling indienen. Hiervoor kunt u een afspraak maken door te bellen naar telefoonnummer 14 035.

 

Naar boven