Verkeersbesluit Ruisdaelstraat; parkeerverbod t.h.v. huisnummers 13-19

Kenmerk: D220687976

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN;

Overwegende,

 

 

dat zich in de wijk Altrade de Ruisdaelstraat bevindt;

dat de straat is gelegen tussen de van Nispenstraat en de Hobbemastraat;

dat de straat binnen een 30 km/uur zone ligt en er eenrichtingsverkeer is ingesteld;

dat is vastgesteld dat er in de bocht van de Ruisdaelstraat ter hoogte van de huisnummers 13-19 geregeld hinder en overlast wordt ondervonden van geparkeerde voertuigen;

dat hierdoor onder mee de bereikbaarheid voor hulpdiensten en de afvalophaaldiensten wordt belemmerd en er onoverzichtelijke verkeerssituaties kunnen ontstaan;

dat voorts het in- en uitrijden van de haaks aangelegde parkeervakken aan de oostzijde van de straat wordt belemmerd;

dat verbetering in deze situatie wordt gebracht door aan de noordzijde van de Ruisdaelstraat een parkeerverbod in te stellen ter hoogte van de panden met de huisnummers 13 t/m 19;

dat hierdoor belemmering van het verkeer op de rijbaan wordt tegengegaan en er voldoende ruimte ontstaat voor de doorgang van onder meer hulpdiensten en afvalophaaldiensten;

dat met deze maatregel voorts wordt bijgedragen aan het bevorderen van de verkeersveiligheid op deze plek in de straat;

dat in dit geval een groter belang wordt toegekend aan het voorkomen van belemmering van het verkeer en aan de bereikbaarheid in geval van calamiteiten dan aan het handhaven van de bestaande verkeerssituatie;

dat de bovenvermelde maatregelen worden genomen op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 om de veiligheid op de weg te verzekeren, om weggebruikers en passagiers te beschermen en om de bruikbaarheid van de weg te waarborgen;

dat het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

dat terzake overleg met de verkeersadviseur en tevens de gemachtigde van de korpschef van de politie-eenheid Oost-Nederland heeft plaatsgevonden;

dat, gelet op het bepaalde in het Mandaatbesluit gemeente Nijmegen 2019, onderdeel mandaatregister Stadsbeheer, aan de concernmanager afdeling Stadsbeheer en aan de manager bureau Dienstverlening, (onder voorwaarden) mandaat is verleend tot het nemen van tijdelijke en definitieve verkeersbesluiten op basis van de Wegenverkeerswet 1994

gelet op de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 

besluiten:

 

 

  • I.

    door het aanbrengen van gele onderbroken strepen als bedoeld in Hoofdstuk IV, paragraaf 2, onderdeel 2 van de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer een parkeerverbod (art. 24.1.e RVV 1990) in te stellen aan de noordzijde van de Ruisdaelstraat ter hoogte van de panden met de huisnummers 13 t/m 19 (over een lengte van ca. 11 meter);

Een en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening d.d. 04-07-2022

 

Nijmegen, 12 juli 2022

Namens burgemeester en wethouders van Gemeente Nijmegen,

Afdeling Stadsbeheer, Manager bureau Dienstverlening,

Carline Westen

Mededelingen

Bezwaar en Beroep

Dit besluit ligt gedurende zes weken na heden voor eenieder ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 Nijmegen (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur en op donderdag van 09.00-20.00 uur).

Gedurende deze termijn kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht door belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

Het is mogelijk om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen via een webformulier in de digitale balie van de gemeente Nijmegen (www.nijmegen.nl). Voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift dient u in het bezit te zijn van een DigiD.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Rechtbank Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Naar boven