Verkeersbesluit Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Iepstraat 14

Kenmerk: D220704849

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN;

Overwegende,

 

 

dat de Iepstraat zich binnen de bebouwde kom van woonplaats Nijmegen bevindt;

dat door de bewoner van Iepstraat 14 een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van zijn woning is aangevraagd;

dat aanvrager als inwoner van de gemeente Nijmegen staan geregistreerd in de gemeentelijke basisadministratie;

dat de aanvrager als bestuurder beschikken over een motorvoertuig;

dat aan de aanvrager een gehandicaptenparkeerkaart is verstrekt;

dat is vastgesteld dat er te weinig vrije parkeergelegenheid overblijft voor de aanvrager om het voertuig in de nabijheid van de eigen woning te parkeren;

dat het wenselijk is om mindervalide weggebruikers, die de beschikking hebben over een gehandicaptenparkeerkaart, de mogelijkheid te bieden om in de directe nabijheid van de eigen woning te kunnen parkeren;

dat in dit specifieke geval de aanwezigheid van een gereserveerde parkeerplaats voor aanvrager van groot belang is;

dat de gemeente het gelet op het bovenstaande dan ook wenselijk acht aan de aanvrager een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats (op kenteken) nabij het woonadres beschikbaar te stellen;

dat dit kan worden bewerkstelligd door het plaatsen van de daarvoor benodigde bebording en het aanbrengen van kruismarkering;

dat het doel van het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is om de gehandicapte gebruiker daarvan in staat te stellen een actief en mobiel leven te leiden en daardoor aan het algemeen maatschappelijke verkeer kan deelnemen;

dat de belangen van de mindervalide aanvrager in deze zwaarder wegen dan die van overige weggebruikers om op deze parkeerplaats met hun voertuig te kunnen parkeren;

dat er voor overige weggebruikers in de omgeving van Iepstraat 14 parkeerplaatsen aanwezig zijn om hun voertuig te parkeren;

dat betreffende straat in eigendom, beheer en onderhoud is bij de gemeente Nijmegen;

dat ter zake overleg met de verkeersadviseur en tevens de gemachtigde van de korpschef van de politie-eenheid Oost-Nederland heeft plaatsgevonden;

dat het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee eenieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

dat de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 om de bruikbaarheid van de weg te waarborgen c.q. te vergroten voor mindervalide weggebruikers die de beschikking hebben over een gehandicaptenparkeerkaart;

dat, gelet op het bepaalde in het Mandaatbesluit gemeente Nijmegen 2019, onderdeel mandaatregister Stadsbeheer, aan de concernmanager afdeling Stadsbeheer en aan de manager bureau Dienstverlening, (onder voorwaarden) mandaat is verleend tot het nemen van tijdelijke en definitieve verkeersbesluiten op basis van de Wegenverkeerswet 1994;

dat gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

 

besluiten:

 

 

  • I.

    door het plaatsen van bord model E6 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderbord met daarop het kenteken, een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen in:

a. Iepstraat; nabij huisnummer 14

 

Nijmegen, 18 juli 2022

Namens burgemeester en wethouders van Gemeente Nijmegen,

Afdeling Stadsbeheer, Manager bureau Dienstverlening,

Carline Westen

Mededelingen

Bezwaar en Beroep

Dit besluit ligt gedurende zes weken na heden voor eenieder ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 Nijmegen (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur en op donderdag van 09.00-20.00 uur).

Gedurende deze termijn kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht door belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

Het is mogelijk om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen via een webformulier in de digitale balie van de gemeente Nijmegen (www.nijmegen.nl). Voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift dient u in het bezit te zijn van een DigiD.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Rechtbank Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Naar boven