Gemeente Rhenen - Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Bouwen en brandveilig gebruik Bantuinweg 2,

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen maakt bekend dat het in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van plan is om de volgende omgevingsvergunning te verlenen:

 

Bouwen en brandveilig gebruik

• Het wijzigen van de brandscheidingen, Bantuinweg 2, Rhenen. Aanvraagnummer 6936167. Indieningsdatum: 28 april 2022.

 

Ter inzage

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 20 juli 2022 gedurende zes weken ter inzage. U kunt via vergunningen@rhenen.nl vragen om de stukken die horen bij de omgevingsvergunning.

 

Zienswijzen

Tijdens de termijn van het ter inzage leggen kan iedereen schriftelijk zijn of haar zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Een zienswijze met motivatie dient u het liefst digitaal in via www.rhenen.nl. Hiervoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Schriftelijke zienswijzen kunnen naar postbus 201, 3910 AE RHENEN, onder vermelding van "Zienswijzen team Vergunningen en Handhaving” worden gestuurd.

 

Een zienswijze moet u ondertekenen en moet bevatten:

• Uw naam en adres;

• De datum waarop u de zienswijze geschreven hebt;

• Een omschrijving van de ontwerpbeschikking waartegen de zienswijze wordt ingediend en de argumenten tegen de ontwerpbeschikking;

• Een zaaknummer van het besluit;

• Een korte omschrijving van de zienswijze.

 

In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingediend. Hiervoor wordt op afspraak een hoorzitting met Charlaine de Jong, coördinator omgevingsvergunningen, georganiseerd. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het telefoonnummer 0317 681 681. Een e-mail sturen kan ook: vergunningen@rhenen.nl.

Naar boven