Verleende evenementenvergunning, Markt, Geertruidenberg

Er is een vergunning verleend voor:

Fête des Moules, 3 & 4 september 2022

3 september van 18.00 tot 23.00 uur, Markt Geertruidenberg

4 september van 14.00 tot 18.00 uur, Markt Geertruidenberg

 

Procedure 3 is van toepassing.

 

Procedures

1. Ter inzage en informatie

U kunt de stukken of ontwerpbesluiten inzien in de Gemeentewinkel. De termijn begint op de eerstvolgende donderdag na publicatie, en eindigt na 6 weken (behalve als anders vermeld) op woensdag.

2. Indienen zienswijze

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze schriftelijk naar voren brengen bij het college van B&W. U kunt uw zienswijze ook mondeling toelichten.

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W, burgemeester of raad, tegen een door hem genomen besluit. Zie onder punt 5.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een beroepschrift indienen tegen een besluit. Het beroepschrift kunt u indienen bij de rechtbank. U kunt ook het beroepschrift digitaal indienen via Loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U bent daarvoor griffierecht verschuldigd. Zie onder punt 5.

5. Termijn en vereisten

U kunt binnen 6 weken een bezwaar- of beroepschrift indienen. De termijn begint op de dag na die van bekendmaking. Dat is niet altijd de dag van publicatie op de gemeentepagina. Bij vergunningen bijvoorbeeld is dat de dag na de verzenddatum van het besluit aan de aanvrager. Het bezwaar- of beroepschrift moet bevatten: de handtekening, naam en adres, datum, een omschrijving van het bestreden besluit en de motivering van het bezwaar of beroep. Meer informatie kunt u lezen op de website Geertruidenberg.nl/bezwaar.

Voorlopige voorziening

Een bezwaar- of beroepschrift houdt de werking van een besluit niet tegen. U kunt tegelijk een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank (bijvoorbeeld schorsing van een besluit). Voeg daarbij een kopie van uw bezwaar- of beroepschrift. Ook dit kunt u digitaal aanvragen via Loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U bent griffierecht verschuldigd. Adres van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant: postbus 90110, 4800 RA Breda (telefoon 088-3611553).

 

Naar boven