Ontwerp-onttrekkingsbesluit onbewaakte spoorwegovergang Meuserstraat-Wormvoetpad, gelegen tussen huisnummers Meuserstraat 126 en 128 te Kerkrade

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Kerkrade voornemens is om de onbewaakte spoorwegovergang Meuserstraat-Wormvoetpad te Kerkrade, gelegen tussen huisnummers 126 en 128 aan de Meuserstraat te onttrekken aan het openbaar verkeer, in dit geval voor voetgangers en voertuigen voor beheer en onderhoud (gemeente Kerkrade, ProRail B.V. en Waterschap Limburg).

 

Inzage

Met ingang van 22 juli tot en met 8 september 2022 zijn het ontwerp-onttrekkingsbesluit met de bijbehorende stukken in te zien via www.officielebekendmakingen.nl. Ook kan een telefonische afspraak 14-045 worden gemaakt om de stukken in te zien bij de vakbalie Bouwen, Wonen, Leefmilieu, op de begane grond van het stadskantoor aan de Markt 33 te Kerkrade.

 

Zienswijze

Op grond van artikel 3:11, lid 4 juncto 3:16 lid 1 Awb kan eenieder binnen de gestelde termijn (22 juli tot en met 8 september 2022) zijn zienswijze over het ontwerp-onttrekkingsbesluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 600, 6460 AP KERKRADE.

 

Procedure

Na 8 september 2022 wordt een zienswijzenota opgesteld. Deze maakt onderdeel uit van het voorstel aan de gemeenteraad om een onttrekkingsbesluit te nemen. In vergadering van 16 november 2022 zal de raad een besluit nemen. Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit onttrekkingsbesluit een beroepschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank Limburg worden ingediend.

Kerkrade, 21 juli 2022

Burgemeester en wethouders van Kerkrade,

Namens deze:

Dr. T.P. Dassen-Housen, R.M.J.S. Stijns

Naar boven