Gemeente Molenlanden, ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning Slotplein 28 te Langerak, zaaknummer 1147308

Kennisgeving ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenlanden maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de volgende aanvraag is ingetrokken op verzoek van de aanvrager:

Activiteit :

Bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1a Wabo)

Voor: het vervangen van de houten kozijnen door kunststof kozijnen met HR+ glas.

Locatie: Slotplein 28 te Langerak

Ontvangstdatum ingetrokken aanvraag: 7 juli 2022

Geen bezwaar

Tegen de intrekking van een aanvraag kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaarschrift worden ingediend.

Voor meer informatie over deze kennisgeving kunt u contact opnemen met het vakteam Bouw- en Woningtoezicht via telefoonnummer: 088 75 15 000.

 

Naar boven