Verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Ermelo - STEMMEN BIJ VOLMACHT

De burgemeester van Ermelo maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Ermelo op woensdag 16 maart 2022 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

 • A.

  MACHTIGING door schriftelijke aanvraag VOLMACHTBEWIJS

  • 1.

   Bij team verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.

  • 2.

   De kiezer moet op 31 januari 2022 geregistreerd staan als kiezer in de gemeente Ermelo. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 11 maart 2022 vòòr 17.00 uur door de kiezer worden ingediend bij team verkiezingen in het gemeentehuis, Raadhuisplein 2 te Ermelo.

  • 3.

   Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 31 januari 2022 als kiezer zijn geregistreerd in de gemeente Ermelo.

  • 4.

   Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.

  • 5.

   Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

 • B.

  MACHTIGING door overdracht van de STEMPAS

  • 1.

   De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.

  • 2.

   De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas en laat de pas door de gemachtigde mede ondertekenen.

  • 3.

   De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas aan de gemachtigde over.

  • 4.

   Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.

  • 5.

   Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas, kan tot en met de dag van de stemming.

  • 6.

   Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Meer informatie over de volmacht staat op onze website www.ermelo.nl

Vragen kunt u mailen naar verkiezingen@ermelo.nl

U kunt ook bellen. Het telefoonnummer is 0341 567321

Plaats: ERMELO

Datum: woensdag 29 december 2021

De burgemeester voornoemd,

Dra. Th.A.J. Burmanje

Naar boven