Vastgesteld Chw bestemmingsplan Sluiskwartier, definitief stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitplan en besluit hogere grenswaarden

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Deventer deelt mee dat van 21 juli tot en met 1 september 2022 voor een ieder ter inzage ligt:

 

• het bij raadsbesluit van 13 juli 2022 ongewijzigd vastgestelde

o Chw bestemmingsplan Sluiskwartier;

o Definitief stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitplan Sluiskwartier;

o Het besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai.

 

Inhoud

Bestemmingsplan

De gemeente Deventer wil voor het Sluiskwartier, gelegen tussen Pothoofd, Emmastraat, Wilhelminabrug en Binnengracht, komen tot een verbeterde ruimtelijke invulling door gedeeltelijke sloop- en nieuwbouw met een toevoeging van maximaal 67 nieuwe woningen en enkele andere functies. Hiertoe is op 7 oktober 2020 het Ontwikkelplan Sluiskwartier vastgesteld. Om de ontwikkeling toe te kunnen staan, is het nodig een ruimtelijke procedure te doorlopen.

 

Het ontwerp Crisis- en herstelwetbestemmingsplan Sluiskwartier en het ontwerp beeldkwaliteitplan, die hiertoe zijn opgesteld, zijn gepubliceerd en hebben met de daarbij behorende onderzoeken en documenten 6 weken ter inzage gelegen.

Op 25 januari 2022 is op basis van de onderzoeken reeds besloten dat geen m.e.r.(beoordeling) nodig is. Met het oog op het hinderaspect geluid hebben wij een Besluit hogere grenswaarde vastgesteld.

Voorts is ervoor gekozen om een stedenbouwkundig en beeldkwaliteitsplan op te stellen, dat gezamenlijk met het bestemmingsplan de procedure doorloopt en na vaststelling het welstandskader vormt bij de beoordeling van vergunningaanvragen in dit gebied.

 

Het ontwerp Chw bestemmingsplan Sluiskwartier, en het ontwerp stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitplan en bijbehorende documenten hebben ter inzage gelegen van 3 februari tot en met 16 maart 2022. In deze periode zijn 2 zienswijzen ingediend.

 

Vaststelling

De zienswijzen zijn samengevat en beantwoord in de Reactienota zienswijzen. Naar aanleiding van de zienswijzen zijn geen aanpassingen aangebracht. In de Reactienota zienswijzen is dit toegelicht. Het Chw bestemmingsplan Sluiskwartier en het definitief stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitplan Sluiskwartier zijn vastgesteld op 13 juli 2022.

 

Inzien

Het vastgestelde bestemmingsplan kunt u inzien op:

• http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0150.Chw021-VG01

• De digitale bestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op

https://ruimtelijkeplannen.deventer.nl/manifest/nl.imro.0150.chw021-vg01/

 

 

Het vastgestelde bestemmingsplan kunt ook u inzien op:

• http://www.deventer.nl/bestemmingsplannen onder het kopje ‘bestemmingsplannen die in procedure zijn’.

 

 

Ook kunt u het bestemmingsplan inzien tijdens de openingstijden bij:

• Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.

Raadpleeg voor uw bezoek de website van de gemeente voor de openingstijden en voorwaarden. Of neem contact op met het algemene telefoonnummer van de gemeente Deventer: 14 0570

Reageren

Het vastgestelde Chw bestemmingsplan Sluiskwartier en het vastgestelde definitief stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitplan Sluiskwartier en het besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai, inclusief bijbehorende documenten, liggen van donderdag 21 juli tot en met donderdag 1 september 2022 ter inzage.

 

Vanaf vrijdag 22 juli tot en met donderdag 1 september 2022 kan beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door een belanghebbende.

 

Het instellen van beroep schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt, kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

 

Naar boven