Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Ontwerpbesluit

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde maken bekend dat zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning onderdeel milieu te verlenen voor:

 

Omschrijving : Ontwerpbesluit op aanvraag om loods voor lege emballage te vergunnen

Aanvrager : Eurovet B.V.

Locatie : Oogstweg 27 in Zeewolde

 

Ter inzage

Het ontwerpbesluit, de aanvraag en bijbehorende gegevens zijn vanaf 15 juli 2022 tot en met 25 augustus 2022 voor iedereen in te zien in het gemeentehuis en kunnen digitaal opgevraagd worden bij Zeewolde, Raadhuisplein 1 in Zeewolde. Hiervoor kunt u een afspraak maken via info@zeewolde.nl of telefoonnummer: 036 - 522 95 22.

 

Zienswijzen

Tijdens de periode van terinzagelegging van zes weken kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het bevoegd gezag p/a Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), Postbus 2341, 8203 AH Lelystad. Zienswijzen moeten worden ondertekend en ten minste naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijzen zijn gericht en een motivering bevatten.

Voor het geven van mondelinge zienswijzen kan via het secretariaat van de OFGV telefoonnummer: 088 - 63 33 000 een afspraak worden gemaakt.

 

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de OFGV via telefoonnummer: 088 – 63 33 000 of

e-mail: info@ofgv.nl.

kenmerk: Z2022-000798

 

Naar boven