Verkeersbesluit: Aanwijzen parkeergelegenheid uitsluitend bestemd voor het elektrisch opladen van voertuigen, De Veste 10 voor nummer 14

Registratienummer: 220054235

Het college van burgemeesters en wethouders is, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994, het bevoegd gezag voor het nemen van dit verkeersbesluit;

Deze bevoegdheid is op grond van de Algemene mandaatregeling Lelystad 2019, gemandateerd aan verkeerskundig medewerker.

Gelet op:

De voor het nemen van een verkeersbesluit relevante wetgeving in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene Wet Bestuursrecht.

Overwegende dat

 • een aanvraag voor een E-oplaadobject ten behoeve van het opladen van een elektrisch voertuig is ingediend in de omgeving van De Veste 10 14;

 • het ontwikkelen van duurzame alternatieven voor aandrijving van voertuigen door de gemeente Lelystad van belang wordt geacht;

 • voor het stimuleren van elektrisch rijden een netwerk van oplaadpunten noodzakelijk is;

 • de oplaadlocatie bij voorkeur binnen een afstand van 150 meter dan wel maximaal een afstand van 250 meter van het (werk)adres van de aanvrager dient te worden gerealiseerd;

 • per oplaadlocatie er in principe twee oplaadvakken zijn zodat beide oplaadpunten van het oplaadobject voor het opladen van elektrische voertuigen gebruikt kunnen worden;

 • het oplaadobject met bijbehorende oplaadvakken openbaar is, voor alle elektrische voertuigen en niet gereserveerd op kenteken;

 • de oplaadvakken alleen gebruikt mogen worden door elektrische voertuigen en alleen als de stekker in het oplaadpunt en in het voertuig zit;

 • deze oplaadplaats dient voor het voorkomen of beperken van de door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer en het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik, artikel 2, tweede lid, onder a en artikel 2, derde lid onder a van de Wegenverkeerswet 1994;

 • de betreffende weg in beheer is bij de gemeente Lelystad.

 • op grond van artikel 24 Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is gepleegd met de korpschef van het landelijk politiekorps, in deze vertegenwoordigd door zijn gemachtigde de verkeersspecialist Politie Midden-Nederland. Er is een positief advies ontvangen, registratienummer: 220044517

 

Besluit

Aanwijzen van twee E-oplaadplaatsen, op de locatie parkeerplaats boor De Veste 10 14, door plaatsing van bord volgens model E4 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderbord “uitsluitend voor opladen elektrische voertuigen” en een onderbord twee pijlen wijzend naar beide oplaadvakken.

Eén en ander aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening, registratienummer: 220054236

Lelystad, 13 juli 2022

het college van de gemeente Lelystad,

namens deze,

 

G.J. Hakkers

beleidsadviseur verkeer & vervoer

Team Ruimte

 

 

 

Openbaarmaking en ter visie legging

Openbare bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door publicatie in het Gemeenteblad op https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt en in de Flevopost, verspreidingsgebied Lelystad.

Het besluit ligt er inzage vanaf 28 juli 2022, gedurende zes weken bij de Stadswinkel in het Stadhuis, Stadhuisplein 2. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Vragen over dit besluit

Wij nodigen u uit eerst telefonisch contact op te nemen met een verkeerskundige van het team Ruimte als dit besluit onduidelijk is of vragen oproept. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. We nemen dan samen met u ons besluit nogmaals door. U kunt na deze nadere toelichting alsnog een bezwaarschrift indienen als u het niet eens bent met ons besluit.

Bezwaar maken

U kunt tegen het besluit bezwaar maken binnen een termijn van zes weken. Deze termijn begint op de dag nadat dit besluit is gepubliceerd. U moet het bezwaarschrift tijdig indienen. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer in behandeling kunnen nemen.

U richt uw bezwaarschrift aan het college van de Gemeente Lelystad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad.

 

Uw bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

 • uw naam en adres;

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

 • uw handtekening(en);

 • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt bijvoorbeeld de datum en ons kenmerk van de brief vermelden of een kopie meesturen);

 • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit.

Daarnaast willen wij graag de volgende gegevens van u ontvangen:

 • uw telefoonnummer;

 • uw e-mailadres.

Als iemand anders namens u het bezwaarschrift indient, moet u een machtiging afgeven.

Het is ook mogelijk om uw bezwaarschrift elektronisch in te dienen. Dat kan alleen via www.lelystad.nl.

U kiest dan voor het Digitaal loket en Mijn loket (burgers). U komt dan op uw Persoonlijke internetpagina bij de gemeente Lelystad. U moet bij het indienen van een bezwaarschrift uw DigiD gebruiken. Meer informatie over bezwaarschriften vindt u ook op www.lelystad.nl.

Ook kunt u een voorlopige voorziening vragen aan de rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

 

 

 

Naar boven