Verordening Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater private terreinen 2022-2023

De raad van de gemeente Kerkrade;

Gelet op:

Artikel 149 van de gemeentewet,

- Nota van Toelichting nr. 22T1003

Besluit vast te stellen de Verordening Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater private

terreinen 2022 -2023

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan, dan wel mede verstaan onder:

a. afkoppelen: Afkoppelen is het loskoppelen van verhard oppervlak en /of leidingsysteem zodat hemelwater dat op dit verhard oppervlak valt niet langer op het riool wordt geloosd;

b. college: college van burgemeester en wethouders van Kerkrade;

c. eigenaar: eigenaar van het af te koppelen kadastraal perceel;

d. Hemelwaterwatervoorziening: gemeentelijke voorziening zoals b.v. wadi, infiltratieriool of hemelwaterriool bedoeld voor transport en/of infiltratie van hemelwater;

e. Horizontaal gemeten: gemeten in bovenaanzicht;

f. Private partijen: rechtspersonen en natuurlijke personen, niet zijnde overheden;

g. Private terreinen: terreinen in eigendom van private partijen, waarbij het nadrukkelijk gaat om de eigendom van het kadastrale perceel, ongeacht de eventuele opstallen die hier op staan;

h. Riolering: zowel gemengd riool, vuilwaterriool van (verbeterd) gescheiden stelsel en drukriolering waar legaal een afvoer van hemelwater op is aangesloten;

i. Riool: zie riolering;

j. Subsidiebeschikking: Brief aan de aanvrager waarin het besluit op de aanvraag is opgenomen;

k. Subsidieplafond: het totaalbedrag dat beschikbaar is gesteld voor het afkoppelen van private terreinen binnen deze regeling;

l. Verhard oppervlak: bestaand verharde oppervlakten, zoals daken, verharde erven en wegen waarvan het regenwater tot afstroming komt op de riolering. Half-verhardingen, zoals grindtuinen, vallen hier niet onder.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Voor subsidie komen in aanmerking:

1. Eigenaren van private terreinen met bestaand verhard oppervlak, gelegen binnen het grondgebied van de gemeente Kerkrade

Artikel 3 Bevoegdheid college

 • 1.

  Het college is belast met de uitvoering van deze gemeentelijke Subsidieregeling.

 • 2.

  Het college kan aan de eigenaar van een perceel met verhard oppervlak, ter tegemoetkoming in de kosten voor het afkoppelen, subsidie verlenen.

 • 3.

  Het college kan besluiten de regeling tussentijds te verlengen ofte beëindigen.

 • 4.

  Het college is bevoegd om het bedrag per m2 af te koppelen terrein als bedoeld in artikel 6 tussentijds aan te passen.

Artikel 4 Voorwaarden en verplichtingen bij de subsidieverlening

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt onder de volgende voorwaarden en verplichtingen:

  a. het hemelwater op het perceel is legaal aangesloten op het riool;

  b. het hemelwater moet op eigen terrein infiltreren in de bodem of op een andere manier verwerkt worden en mag geen negatief effect hebben op de omgeving;

  c. het hemelwater kan worden afgevoerd naar de openbare ruimte indien daar hemelwatervoorzieningen (niet zijnde riool) aanwezig zijn waarvan de capaciteit voldoende is

  d. de afkoppeling komt niet voor een subsidie in aanmerking als deze gerealiseerd had moeten worden in het kader van een andere wettelijke verplichting;

  e. het oppervlak van het horizontaal gemeten af te koppelen verhard oppervlak bedraagt ten minste 20 m2 per aanvraag als bedoeld in artikel 6;

  f. een aanvrager kan in totaal per kadastraal perceel en adres voor maximaal 500 m2 horizontaal gemeten verhard oppervlak afkoppelsubsidie aanvragen;

  g. Een vierkante meter verhard oppervlak op privaat terrein komt slechts eenmalig voor subsidie in aanmerking;

  h. de subsidie geldt alleen voor dakvlakken, terrassen of andere verharding waarvan hemelwater schoon kan worden afgevoerd naar infiltratievoorzieningen op privaat terrein of naar een gemeentelijke hemelwatervoorziening;

  i. eenmaal afgekoppelde oppervlakken mogen niet meer aangekoppeld worden;

  j. de afkoppeling gaat op de meest efficiënte en milieuvriendelijke wijze;

  k. De afkoppeling moet binnen zes maanden na afgifte van de subsidiebeschikking zijn uitgevoerd en dient na realisatie ervan in stand te worden gehouden en naar behoren te blijven functioneren.

 • 2.

  De afkoppelactiviteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd mogen niet starten voordat de aanvraag is goedgekeurd door de gemeente.

 • 3.

  Afkoppelactiviteiten waarvoor eerder subsidie is verleend of verkregen vanuit deze subsidieregeling komen met voor subsidie in aanmerking.

 • 4.

  Het voldoen aan de onder lid 1 genoemde voorwaarden en verplichtingen ligt ter beoordeling bij de gemeente.

Artikel 5 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond is opgebouwd uit gemeentelijke middelen en een verwachte gezamenlijke bijdrage vanuit Waterschap Limburg en Provincie Limburg.

 • 2.

  Subsidie wordt verstrekt tot het door de gemeente vastgestelde subsidieplafond is bereikt, of zoveel eerder als de gezamenlijke bijdrage vanuit Waterschap Limburg en Provincie Limburg stopt.

Artikel 6 Hoogte te verstrekken subsidie

 • 1.

  Subsidie bedraagt een vast bedrag van € 20 per m2 (horizontaal gemeten) afgekoppeld verhard oppervlak bij het vasthouden van het afgekoppelde hemelwater op het private terrein middels een bergingsvoorziening met een bergingseis van minimaal 35 mm afgekoppeld oppervlak.

 • 2.

  Subsidie bedraagt een vast bedrag van € 10 per m2 (horizontaal gemeten) afgekoppeld verhard bij het afvoeren van het afgekoppelde hemelwater middels een voorziening naar een openbare hemelwatervoorziening (niet zijnde riool).

 • 3.

  Subsidie bedraagt een vast bedrag van € 5 per m2 (horizontaal gemeten) afgekoppeld verhard bij het afvoeren van het afgekoppelde hemelwater over maaiveld naar de tuin (mits voldoende groot) en/of openbare hemelwatervoorziening (niet zijnde riool) door het afzagen van de regenpijp.

Artikel 7 Wijze van subsidieverstrekking

 • 1.

  Aanvragen om subsidie worden behandeld op datum van binnenkomst na inwerkingtreding van de regeling.

 • 2.

  Het college stelt een aanvraagformulier vast dat gebruikt moet worden voor het indienen van subsidieaanvragen. Hierop staan tevens de benodigde in te dienen stukken aangegeven.

 • 3.

  Het college kan verzoeken om aanvullende informatie indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor beoordeling van de aanvraag.

 • 4.

  Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 5.

  Het college kan de beslissing eenmaal voor ten hoogste 4 weken verdagen.

 • 6.

  Aan de subsidiebeschikking kunnen nadere voorschriften worden verbonden.

Artikel 8 Weigering van subsidieaanvragen

Subsidieaanvragen worden geweigerd indien:

1. De aanvraag met voldoet aan de voorwaarden als gesteld in deze subsidieverordening;

2. De aanvrager onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag zou hebben geleid;

3. De subsidieverlening anderszins onjuist was en de aanvrager dit wist of behoorde te weten

4. De aanvrager failliet is verklaard of aan hem surseance van betaling is verleend of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.

Artikel 9 Verplichtingen

 • 1.

  De subsidieontvanger is verplicht de afkoppelíng te realiseren op de in de subsidiebeschikking omschreven wijze.

 • 2.

  Aan de subsidieverlening kunnen nadere voorschriften worden verbonden.

 • 3.

  In elk geval zal aan de subsidieverlening als voorschrift worden verbonden dat de afkoppeling na realisatie in te allen tijde in stand wordt gehouden en zo nodig doelmatig onderhouden.

 • 4.

  De subsidieontvanger is verplicht het gereed komen van de afkoppeling aan de gemeente te melden binnen 4 weken na realisatie en bij deze melding te voegen: foto’s van de aangelegde voorzieningen en een schets met maatvoering van deze voorziening ingemeten ten opzichte van bebouwing.

 • 5.

  De subsidieontvanger dient toegang te verschaffen aan medewerkers van de gemeente Kerkrade ten behoeven van advisering van en controle op de uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 9 Betaling c.q. terugvordering

 • 1.

  De gemeente Kerkrade maakt binnen 4 weken na toekenning van de subsidie het overeengekomen bedrag over op de rekening van de aanvrager;

 • 2.

  Alvorens tot terugvordering te besluiten, stelt het college de subsidieontvanger in de gelegenheid binnen een termijn van 4 weken alsnog de overeengekomen verhard oppervlakte te hebben afgekoppeld.

Artikel 10 Looptijd van de regeling

Aanvragen kunnen worden ingediend tussen 1 januari 2022 en 31 december 2023

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing daarvan leidt tot een onbillijke of onredelijke situatie.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2022.

Artikel 13 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater private terreinen Gemeente Kerkrade 2022-2023.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Kerkrade in zijn openbare vergadering van 23 februari 2022.

De voorzitter van de raad, De griffier,

dr. T.P. Dassen-Housen mr. drs. D.G.M.G. Franssen

Naar boven