ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING, VOOR DE HERINRICHTING VAN DE ROTONDE HEERENVEEN-MIDDEN IN EEN KRUISING (STRIJDIG GEBRUIK), OP DE BURGEMEESTER FALKENAWEG, DE ORANJE NASSAULAAN EN DE ROTTUMERWEG TE HEERENVEEN

 

Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat zij voornemens zijn een vergunning te verlenen voor de herinrichting van de Rotonde Heerenveen-Midden in een kruising met verkeersinstallaties op de locatie waar de Burgemeester Falkenaweg, de Oranje Nassaulaan en de Rottumerweg met elkaar worden verbonden te Heerenveen (registratienummer 2022-101). Het besluit wordt voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure, afdeling 3.4 Awb.

 

Ter inzage

De ontwerpbeschikking alsmede de daarbij behorende stukken liggen van 18 juli 2022 tot en met 28 augustus 2022 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis en kan tijdens openingsuren, op afspraak, worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen.

Tevens zijn de stukken digitaal raadpleegbaar via de website ruimtelijke plannen (NL.IMRO.0074.OVBurgFalkenawegHV-VG01)

 

Zienswijzen indienen

Gedurende voornoemde termijn kan een ieder zienswijzen tegen de ontwerpomgevingsvergunning kenbaar maken bij het college van Heerenveen.

Dit kan per post: College van burgemeester en wethouders van Heerenveen, t.a.v. afdeling Vergunningen, Postbus 15.000, 8440 GA Heerenveen.

 

U kunt ook digitaal een zienswijze indienen. Dit kan door een email te sturen naar gemeente@heerenveen.nl, met als onderwerp ’Zienswijze [aanduiding vergunning/ontheffing met kenmerk]’. Het is ook mogelijk om met gebruikmaking van uw DigiD langs digitale weg een zienswijze in te dienen. Dit kunt u doen via de gemeentelijke website www.heerenveen.nl.

Naar boven