Bestemmingsplan Buitenbrinkweg 30-32a

Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat met ingang van 27 januari 2022 tot en met 9 maart 2022 het ontwerp bestemmingsplan Buitenbrinkweg 30-32a en de daarbij behorende stukken, voor een ieder ter inzage. U kunt deze stukken digitaal raadplegen via www.ermelo.nl/bestemmingsplan. Het ontwerp bestemmingsplan Buitenbrinkweg 30-32a, met identificatienummer NL.IMRO.0233.BPbutnbrnkwg30en32-0301, kunt u tevens digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (RO-Online).

Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken via telefoonnummer 0341 56 73 21 of via onze website www.ermelo.nl.

Het bestemmingsplan biedt een juridisch planologisch kader voor het realisatie van een kleine vrijstaande woning.

Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder bij de gemeenteraad, postbus 500, 3850 AM Ermelo, schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen tegen het ontwerp bestemmingsplan. Voor het mondeling indienen van reactie kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken.

Ermelo, 26 januari 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo.

Naar boven