Kennisgeving verleende evenementenvergunning t.b.v. Hoognodig Festival en De Amsterdamse Tuin van “Samlas”

De burgemeester van Opmeer maakt bekend dat op 11 juli 2022 vergunning is verleend aan Samlas voor het evenement Hoognodig Festival en De Amsterdamse Tuin. Het evenement wordt gehouden bij evenemententerrein De Weijver, te Hoogwoud. De looptijd van de vergunning en de daarbij behorende samenhangende besluiten is van 11 juli 2022 tot en met 18 juli 2022.

 

Mogelijkheid van bezwaar

Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken bij burgemeester, Postbus 199, 1715 ZK Spanbroek.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

• naam en adres van de indiener;

• verzenddatum;

• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

• de redenen van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan niet per e-mail worden ingediend.

 

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet automatisch de werking van het besluit.

Als u bezwaar heeft ingediend kunt u daarnaast bij spoedeisend belang bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland vragen een voorlopige voorziening te treffen om het besluit te schorsen.

Het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen als u binnen de termijn een bezwaarschrift heeft ingediend. Het adres van de voorzieningenrechter is: Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

 

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

 

Naar boven