Instellen verplicht fietspad (landbouw en bosbouwtrekkers toegestaan) gedeelte Stroeërschoolweg.

Verkeersmaatregelen:

Het instellen van een verplicht fietspad (uitgezonderd landbouw- en bosbouwtrekkers) op een gedeelte van de Stroeërschoolweg te Stroe door het plaatsen van borden G11 & G12 van bijlage 1 van het RVV 1990 en het onderbord landbouw- en bosbouwtrekkers toegestaan).

Dit verkeersbesluit is gebaseerd op de volgende wetgeving:

Artikel 15, eerste en tweede lid van Wegenverkeerswet (WVW) 1994. Hierin staat vermeld dat een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing van aangewezen verkeerstekens voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat.

Artikel 12 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) beschrijft voor welke verkeerstekens een verkeersbesluit moet worden genomen.

Artikel 18, eerste lid WVW 1994. Hieruit wordt afgeleid dat het gemeentebestuur bevoegd is tot het nemen van dit besluit.

Artikel 24 BABW. Hierin is aangegeven dat er overleg moet plaatsvinden met de korpschef van de desbetreffende politieregio.

De onderstaande belangen uit artikel 2 WVW 1994 zijn de basis voor het verkeersbesluit:

het verzekeren van de veiligheid op de weg (lid 1, sub a);

het beschermen van weggebruikers en passagiers (lid 1, sub b);

het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid (lid 1, sub c);

het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer (lid 1, sub d).

Barneveld, 12 juli 2022,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Namens deze,

Ruud Schouwaert, Concerndirecteur Leefomgeving

Overwegingen ten aanzien van het verkeersbesluit:

 • 1.

  In Stroe wordt ten zuiden van de Stroeërschoolweg (gedeelte langs de spoorlijn Amersfoort – Apeldoorn) een nieuwe woonwijk ontwikkeld ter grootte van ongeveer 115 woningen.

  De gemeente heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de ontsluiting van deze woonwijk. I.v.m. spoorveiligheid mag de nieuwe woonwijk geen auto-ontsluiting krijgen op de Stroeërschoolweg. De ontsluiting van de woonwijk kan daarom alleen via de Ericaweg gerealiseerd worden.

  Bewoners van de woonwijk Stroe-V hebben bij de gemeente aangegeven dat er sluipverkeer gebruik maakt van de Wulpenweg en Stroeërschoolweg en dat gemotoriseerd verkeer hier hard rijdt. De Wulpenweg en Stroeërschoolweg worden door de huidige bewoners gebruikt als wandel en fietsommetje / route. Met de komst van de nieuwe woonwijk Wulperveld is een toename van voetgangers en fietsers te verwachten. Omdat alternatieve routes (o.a. de Stroeërweg en Wolweg) beter ingericht zijn voor gemotoriseerd verkeer en dit kwa capaciteit voldoende kunnen afwikkelen is een route voor gemotoriseerd verkeer via de Stroeërschoolweg niet noodzakelijk. Om de veiligheid van voetgangers en fietsers daar te vergroten is daarom het instellen van een verplicht fietspad gewenst.

  De Stroeërschoolweg wordt in de huidige situatie wel gebruikt voor (bestemmings) landbouwverkeer. In overleg met de dorpswerkgroep is er daarom voor gekozen landbouwverkeer toe te staan / uit te zonderen.

  Om gemotoriseerd verkeer fysiek te werken maar landbouwverkeer uit te zonderen wordt een landbouwsluis gerealiseerd.

  Er heeft overleg plaatsgevonden met ProRail, Politie, VGGM-ambulance en VGGM- Brandweer over de landbouwsluis (fysieke afsluiting) en allen kunnen positief adviseren over de landbouwsluis. Voor de ambulance zijn voldoende alternatieve routes aanwezig waardoor de rijtijd geborgd blijft. Er wordt maar 1 landbouwsluis gerealiseerd waardoor de Stroeërschoolweg in geval van een calamiteit altijd vanaf beide kanten bereikt zou kunnen worden.

  Het plan is gepresenteerd tijdens de inloopbijeenkomst op 15 juni 2022 in het dorpshuis in Stroe. De (meeste) bezoekers waren positief over het voorstel.

  Bij het kruispunt Wolweg – Stroeërschoolweg zal de verkeersborden L08 met onderbord OB 55 en OB 52 worden geplaatst. Mocht dit in de toekomst onvoldoende duidelijk zijn kunnen L09-4r en L09-4L met onderborden nog kunnen worden overwogen op de Wolweg te plaatsen.

  Voor bovenstaande maatregelen is een verkeersbesluit vereist.

  Voor het instellen van de maatregelen overleg gevoerd met stakeholders en aanwonenden. Uit dit overleg volgt dat een meerderheid voor is voor het realiseren van de maatregelen; maar ook enkele stakeholders tegen zijn. Het borgen van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid is de doorslaggevende factor om dit besluit te nemen.

  Er is overleg gevoerd met de politie. De politie heeft positief geadviseerd over het voorgenomen verkeersbesluit.

  De Stroeërschoolweg is niet volledig in eigendom maar wel in beheer bij de gemeente Barneveld. ProRail heeft positief advies gegeven over de verkeersmaatregel op de Stroeërschoolweg. Dit houdt in dat het college van B&W gemandateerd is om verkeersbesluiten te nemen voor deze weg;

  Het verkeersbesluit moet worden gepubliceerd in het digitaal gemeenteblad waarbij belanghebbenden op de mogelijkheid wordt gewezen binnen zes weken een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders van Barneveld in te dienen.

bezwaarclausule:

Het verkeersbesluit ligt gedurende 6 weken, vanaf 14.07.2022 tm 25.08.2022 ter inzage bij de Balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving.

Belanghebbenden die het besluit om bepaalde redenen onjuist vinden, kunnen binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit in het digitaal gemeenteblad een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via Postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal op https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bezwaar-maken-tegen-een-besluit/ Hiervoor heeft u wel uw DigiD of eHerkenning nodig.

Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Arnhem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Dit verzoek kan in tweevoud gericht worden aan: Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via Voorlopige voorziening aanvragen | Rechtspraak. Kijk op genoemde website voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Naar boven