Ontwerp Verkeersbesluit 2022VB41 Reserveren parkeerplaats voor het opladen van elektsiche voertuigen aan Taaghof

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven,

Gelet op:

Het vigerende Besluit interne mandaten, volmachten en machtigingen;

de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Algemene wet Bestuursrecht (Awb);

de Beleidsregels laadvoorzieningen voor elektrische auto’s in de openbare ruimte (2019),

Overwegende:

dat de gemeente Veldhoven zich in 2017 heeft aangesloten bij de Global Goals voor Sustainable Development, een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis;

dat in Nederland in 2019 organisaties en partijen (waaronder de VNG namens de Nederlandse gemeenten) in het Klimaatakkoord overeengekomen zijn de opwarming van de aarde te beperken;

dat een van de vele maatregelen daarvoor is dat alle nieuwe personenauto’s die vanaf 2030 op de markt komen 100% elektrisch zijn;

dat de gemeente Veldhoven daarom het gebruik van elektrische voertuigen wil stimuleren en faciliteren;

dat de gemeente Veldhoven een aanvraag procedure heeft opgesteld waarin voorwaarden zijn opgenomen voor het realiseren van een openbare laadvoorziening;

dat uit de omgeving van het Taaghof een aanvraag is ontvangen voor een openbare laadvoorziening en deze voldoet aan de beleidsregels;

dat voor optimaal gebruik van de laadvoorziening het wenselijk is dat deze openbare parkeerplaats gereserveerd is voor het opladen van elektrische voertuigen;

dat over dit besluit overleg heeft plaatsgevonden met de verkeerskundige van de gemeente Veldhoven en dat deze dit voornemen positief heeft beoordeeld;

dat over dit besluit overleg heeft plaatsgevonden met de operationeel expert wijkzorg, namens de politiechef Eenheid Oost Brabant van de Nationale Politie en dat deze positief heeft geadviseerd;

dat de genoemde wegen en weggedeelten in beheer zijn bij en gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Veldhoven,

Besluit:

tot het reserveren/inrichten van twee openbare parkeerplaatsen -waarbij vooralsnog één parkeerplaats ingericht wordt en later wellicht de tweede gereserveerde parkeerplaats- voor het opladen van elektrische voertuigen aan het Taaghof door middel van het plaatsen van een verkeersbord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 en een onderbord met de tekst "opladen elektrische voertuigen", zoals op de bij dit besluit behorende tekening nummer T2022-143 staat aangegeven.

Dit ontwerp verkeersbesluit ligt met bijbehorende tekening van

donderdag 14 juli 2022 tot en met woensdag 24 augustus 2022 ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis en is te raadplegen via www.officielebekendmakingen.nl.

Tegen dit ontwerp verkeersbesluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van publicatie hun zienswijze bij voorkeur schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veldhoven, Postbus 10101, 5500 GA te Veldhoven.

De schriftelijke zienswijze dient te zijn ondertekend en bevat ten minste het volgende:

 • -

  naam en adres van de indiener;

 • -

  datum en handtekening;

 • -

  vermelding van het nummer en de datum van het ontwerp verkeersbesluit;

 • -

  een motivering waarom men zich niet kan verenigen met het te nemen besluit.

Alleen de belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend, kan in de verdere procedure beroep instellen en dan nog uitsluitend voor zover het de onderdelen van het besluit betreft waartegen de zienswijze zich richtte. Deze beperking geldt uiteraard niet voor zover in het definitieve verkeersbesluit wijzigingen worden aangebracht ten opzichte van het ter inzage gelegen ontwerp verkeersbesluit.

Veldhoven, 13 juli 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

Namens hen,

Ing. J.J.C. van Tol

hoofd afdeling Beheer en Realisatie

Naar boven