Subsidieregeling structurele subsidies kunst en cultuur Alphen aan den Rijn 2023 – 2030

Het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn;

 

overwegende dat:

het gemeentebestuur het creëren van een kunstzinnig en cultureel, openbaar toegankelijk aanbod aan kunst en cultuurbeoefening, zowel professioneel als in de vrije tijd, door gevestigde organisaties als ook door pioniers wil bevorderen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen;

 

gelet op de Algemene subsidieverordening Gemeente Alphen aan den Rijn 2020;

 

besluit vast te stellen de:

 

Subsidieregeling structurele subsidies kunst en cultuur Alphen aan den Rijn 2023-2030

 

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

- actieve leden: contributie betalende leden van een organisatie, die de activiteiten ervan mede uitvoeren. De artistieke leiders, bestuurders, commissarissen, donateurs, ereleden en dergelijke worden niet als zodanig aangemerkt;

- activiteiten: de artistiek gerichte werkzaamheden van een organisaties gericht op de beoefening van kunst en cultuur;

- artistiek leider: een dirigent, instructeur, regisseur, tentoonstellingsmaker, choreograaf en dergelijke, die hiertoe een erkende opleiding heeft gevolgd en/of aantoonbare relevante ervaring heeft;

- Asv 2020: Algemene subsidie verordening Gemeente Alphen aan den Rijn 2020;

- college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn;

- culturele organisatie: een rechtspersoon die zich structureel of in hoofdzaak bezighoudt met kunstzinnige activiteiten die bijdragen aan een veelzijdig kunst- en cultuuraanbod of die een bijdrage levert aan de kunst- en culturele infrastructuur;

- eenjarige subsidie: subsidie voor het subsidietijdvak van één kalenderjaar;

- jaarplan: een geactualiseerd plan dat voor 1 oktober voorafgaand aan het 2e, 3e en 4e jaar van de vierjarige periode ter goedkeuring wordt ingediend;

- jeugdigen/jeugdleden: personen in de leeftijd t/m 18 jaar;

- kunst- en cultuureducatie: het aanleren van een kunstvorm, bijvoorbeeld het leren bespelen van een instrument, tekenles, dans- en muziekonderwijs. Dit onderwijs wordt gegeven door leerkrachten of kunstenaars;

- kunst- en cultuurparticipatie: het beoefenen of ervaren van een kunstvorm, bijvoorbeeld het (mede) maken of het zien van een voorstelling of schilderij, zowel individueel als in groepsverband;

- Kunst- en cultuurvisie: de kunst- en cultuurvisie gemeente Alphen aan den Rijn 2021 – 2030;

- openbare optredens: een door een organisatie georganiseerde, voor publiek toegankelijke, activiteit waaraan door publiciteit bekendheid wordt gegeven;

- professionele organisatie: een organisatie waarvan betaald personeel zich professioneel bezighoudt met de uitvoering van kunst- dan wel culturele activiteiten;

- vierjarenplan: een plan plus begroting zoals is ingediend bij de aanvraag van een vierjarige subsidie;

- vierjarige subsidie: subsidie voor vier aaneengesloten kalenderjaren, welke het subsidietijdvak 2023-2026 en/of het subsidietijdvak 2027-2030 beslaat.

- vrijwilligersorganisatie: een organisatie waarvan de activiteiten voor een groot deel door in beginsel onbetaalde vrijwilligers worden uitgevoerd.

 

Artikel 2 Toepassingsbereik en doelstelling

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van eenjarige en vierjarige structurele subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten. Met deze regeling wil het college een stimulans bieden aan kunst- en culturele activiteiten in de gemeente Alphen aan den Rijn zoals verwoord in de kunst- en cultuurvisie 2021-2030. Doel is het creëren van een kunstzinnig en cultureel, openbaar toegankelijk aanbod aan kunst en cultuurbeoefening, zowel professioneel als in de vrije tijd, door gevestigde organisaties als ook door pioniers.

 

Artikel 3 Activiteiten

1. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling en de bestendiging van de culturele infrastructuur in Alphen aan den Rijn. Het gaat hierbij om het creëren van een kunstzinnig en cultureel, openbaar toegankelijk aanbod aan kunst en cultuurbeoefening, zowel professioneel als in de vrije tijd, door gevestigde organisaties als ook door pioniers. Subsidie kan worden verstrekt voor kunst- en culturele activiteiten in de vorm van:

a. het organiseren van lessen, (straat)optredens, concerten, lezingen, exposities en het produceren en uitvoeren van theater- en filmvoorstellingen;

b. het faciliteren van de onder a genoemde activiteiten; bijvoorbeeld door het aanbieden van een podium;

c. het bevorderen van kunst- en cultuurparticipatie;

d. het bevorderen van kunst- en cultuureducatie, discussie en bewustwording over kunst en cultuur.

 

Artikel 4 Doelgroep

1. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan organisaties die:

a. in de gemeente Alphen aan den Rijn actief zijn op het gebied van kunst en cultuur;

b. een statutaire doelstelling hebben op het gebied van kunst en cultuur; en

c. voldoen aan alle subsidievoorwaarden.

2. Onverminderd het eerste lid, wordt een vierjarige subsidie uitsluitend verstrekt aan organisaties die gedurende minimaal twee jaar voorafgaand aan het tijdvak een eenjarige subsidie ontvingen van de gemeente Alphen aan den Rijn.

 

Artikel 5 Voorwaarden eenjarige subsidies

1. Voorwaarden voor het aanvragen van een eenjarige subsidie:

a. activiteiten zijn gericht op kunst en/of cultuur;

b. activiteiten dragen bij aan het doel van deze regeling;

c. het kan in de kern innovatieve activiteiten betreffen van startende organisaties. De activiteiten hebben de potentie structureel te worden;

d. de aanvrager is in staat om aan het begin van het betreffende jaar te starten met de activiteiten.

 

Artikel 6 Voorwaarden en verplichting vierjarige subsidies

1. Voorwaarden voor het aanvragen van een vierjarige subsidie:

a. activiteiten zijn gericht op kunst en/of cultuur;

b. het betreft in de kern structurele activiteiten die ook bij een volgend subsidietijdvak kunnen worden voorgezet;

c. de aanvrager is in staat om aan het begin van het betreffende subsidietijdvak te starten met de activiteiten.

d. de aanvrager vraagt voor ieder jaar gedurende het tijdvak een bedrag aan, niet hoger dan het gemiddelde + maximaal 2% dat in de twee jaar voorafgaande aan het tijdvak aan subsidie is ontvangen.

2. De subsidieontvanger is verplicht voor 1 oktober, voorafgaand aan ieder kalenderjaar, een jaarplan ter goedkeuring in te dienen.

 

Artikel 7 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de direct aan kunst en culturele activiteiten verbonden kosten, die resteren na aftrek van bijdragen van derden, en naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor het realiseren van de gesubsidieerde activiteiten.

 

Artikel 8 Subsidieplafonds

1. De gemeenteraad stelt in de gemeentelijke begroting voor de betreffende subsidietijdvakken subsidieplafonds vast voor vrijwilligers organisaties, onderscheidenlijk professionele organisaties.

2. De subsidieplafonds voor vrijwilligers organisaties, onderscheidenlijk professionele organisaties worden voorafgaand aan het betreffende subsidietijdvak bekend gemaakt.

3. De gemeenteraad heeft het subsidieplafond voor het subsidietijdvak 2023-2026 vastgesteld op:

a. vrijwilligers organisaties 2023-2024 € 73.067 en 2025-2026 € 74.528 en

b. professionele organisaties 2023-2024 € 216.905 en 2025-2026 € 221.243.

 

Artikel 9 Hoogte van de subsidie

1. Een subsidie bedraagt nooit meer dan het bedrag waarvoor subsidie is aangevraagd.

2. Een subsidieaanvraag van een vrijwilligersorganisatie bedraagt maximaal € 10.000, -.

3. Een subsidieaanvraag van een professionele organisaties bedraagt maximaal € 110.000.

 

Artikel 10 Aanvraagtermijn

1. Een aanvraag voor een subsidie wordt, in afwijking van artikel 6, eerste lid, van de Asv 2020, ingediend uiterlijk 1 juli voorafgaand aan het betreffende subsidietijdvak, tenzij het college daarover anders beslist.

2. In afwijking van lid 1 kunnen subsidieaanvragen in 2022 van 15 juli tot 1 september worden ingediend.

 

Artikel 11 Het aanvragen van subsidie

1. De organisatie gebruikt het op de aanvraag van toepassing zijnde beschikbaar gestelde format. Formats worden ter beschikking gesteld voor professionele organisaties onderscheidenlijk vrijwilligersorganisaties. Per format kunnen aanvragen voor eenjarige subsidies onderscheidenlijk vierjarige subsidies worden ingediend.

2. De subsidieaanvraag wordt ondertekend door één of meer daartoe volgens het Uittreksel van de Kamer van Koophandel bevoegde personen.

3. Aanvullend op de in artikel 5 van de Asv 2020 genoemde bescheiden, levert de aanvrager van een vierjarige subsidie de volgende bescheiden aan:

a. een CV van de artistiek leider;

b. een beschrijving van de mate waarin wordt voldaan aan de criteria in artikel 14, onderscheidenlijk artikel 15;

c. een vierjarenplan met een visie voor deze periode, een beschrijving van de subsidiabele activiteiten die in ieder kalenderjaar zullen plaatsvinden, inclusief een (meerjaren)begroting die zich beide verhouden tot voorgaande jaren (zie lid d);

d. een jaarrekening, balans of jaarverslag (afhankelijk van de juridische verplichtingen van een organisatie) dat inzicht geeft in de twee jaren voorafgaand aan het tijdvak waarvoor subsidie wordt aangevraagd;.

e. een communicatieplan;

f. de statuten van de organisatie;

g. een recente opgave van de bestuurssamenstelling.

 

Artikel 12 Beslistermijn

Het college beslist, in afwijking van artikel 7, eerste lid, van de Asv 2020, uiterlijk op 1 november van het jaar waarin de organisatie de subsidieaanvraag heeft ingediend.

 

Artikel 13 Wijze van verdeling

1. Het college voorziet in een gelijktijdige beslissing op aanvragen om subsidie met betrekking tot de activiteiten, bedoeld in artikel 3.

2. De aanvragen van vrijwilligersorganisaties, waarop niet afwijzend is beslist, worden beoordeeld op basis van de in artikel 14 genoemde criteria.

3. De aanvragen van professionele organisaties, waarop niet afwijzend is beslist, worden beoordeeld op basis van de in artikel 15 genoemde criteria.

4. Aan de aanvraag wordt per criterium een aantal punten toekend. Vervolgens worden de behaalde punten per criterium bij elkaar opgeteld tot een totaalscore. Het maximumaantal te behalen punten bedraagt 20 punten per aanvraag.

5. Het bedrag van de subsidieplafonds wordt in eerste instantie op basis van de onderstaande formule onder de aanvragers verdeeld, waarin wordt verstaan onder:

A: de behaalde score

B: maximale score (20)

C: het percentage van het aangevraagde subsidiebedrag dat wordt toegekend, waarbij geldt dat dit voor vrijwilligersorganisaties maximaal € 10.000, - is en voor professionele organisaties maximaal € 110.000

(A/B) =C

 

6. Indien bij toepassing van het vijfde lid het subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden, worden de op grond van dat lid in eerste instantie toegekende bedragen verlaagd met een gelijk percentage.

7. Indien in enig subsidietijdvak een beschikbaar bedrag resteert, kan het college dat bedrag toevoegen aan het budget voor eenmalige culturele activiteiten van datzelfde subsidietijdvak.

8. Geen subsidie wordt verleend voor een aanvraag met een totaalscore van minder dan 10 punten.

 

Artikel 14 Subsidiecriteria vrijwilligersorganisaties

1. Subsidieaanvragen van vrijwilligersorganisaties worden getoetst op de volgende criteria:

a. artistieke begeleiding;

b. inhoudelijke creativiteit en ontwikkeling;

c. betrokkenheid bij een doelgroep;

d. samenwerking binnen- en buiten de eigen discipline;

e. uitwerking communicatie;

f. publieksbereik.

2. De criteria uit het eerste lid zijn uitgewerkt in een puntensysteem. Dit is opgenomen in bijlage 1, behorend bij deze subsidieregeling.

 

Artikel 15 Subsidiecriteria professionele organisaties

1. Subsidieaanvragen van professionele organisaties worden getoetst op de volgende criteria:

a. expertise en deskundigheid;

b. inhoudelijke afstemming en spreiding binnen Alphen aan den Rijn;

c. sociaal-maatschappelijke relevantie;

d. betrokkenheid bij specifieke doelgroepen;

e. bijdrage aan kunst- en cultuureducatie;

f. samenwerking binnen- en buiten de eigen discipline;

g. uitwerking publiciteitsplan en PR;

h. deskundigheidsbevordering/professionalisering;

i. publieksbereik;

j. plan van aanpak culturele gedragscodes: Governance code cultuur, fair practice code, code diversiteit & inclusie.

2. De criteria uit het eerste lid zijn uitgewerkt in een puntensysteem. Dit is opgenomen in bijlage 1, behorend bij deze subsidieregeling.

 

Artikel 16 Weigeringsgronden

Onverminderd de artikelen 4:25, tweede lid, en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel van de 13 Asv 2020, kan het college een subsidieaanvraag weigeren als:

a. de activiteiten, genoemd in artikel 3, niet bijdragen aan de doelstelling van deze subsidieregeling;

b. niet voldaan is aan de eisen en criteria genoemd in deze subsidieregeling;

c. de inhoudelijke en/of financiële onderbouwing onduidelijk of onvoldoende is;

d. de aanvrager al op grond van een andere subsidieregeling van Alphen aan den Rijn een subsidie ontvangt voor de aangevraagde activiteiten;

e. de aanvraag te laat is ingediend;

f. minder dan 10 punten zijn behaald op grond van de beoordeling artikel 13 van deze subsidieregeling.

 

Artikel 17 Verantwoording en vaststelling van subsidies

1. Voor de vaststelling en verantwoording van subsidies zijn de artikelen 14, 15 en 16 Asv van toepassing.

2. In afwijking van de Asv wordt in het verslag van activiteiten ook verslag gedaan van het aantal personen dat aan de activiteiten deelnam of bij de activiteiten aanwezig was.

3. Onverminderd de verplichtingen van een subsidieontvanger als bedoeld in de Asv, verstrekt een subsidieontvanger op verzoek van het college inlichtingen waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

4. Een verzoek om inlichtingen, als bedoeld in het derde lid, kan door het college worden gedaan tot vijf jaar na het jaar waarop de subsidieverstrekking van toepassing was.

 

Artikel 18 Slotbepalingen

1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2023 en geldt tot en met 31 december 2030.

2. De Asv is op deze subsidieregeling van toepassing, voor zover hiervan niet wordt afgeweken in deze subsidieregeling.

3. De subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling structurele subsidies kunst en cultuur Alphen aan den Rijn 2023-2030.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college d.d. 7 juni 2022

de burgemeester de secretaris,

Naar boven