Publicatie voornemen grondverkoop locatie Buitenlust

De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778) het ‘Didam’-arrest gewezen. Uit dit arrest vloeit voort dat gemeenten bij voorgenomen verkopen van onroerende zaken (en andere vormen van gronduitgifte of persoonlijke gebruiksrechten) mededingingsruimte moeten bieden aan potentiële gegadigden, tenzij een uitzonderingsregel zoals bedoeld in rechtsoverweging 3.1.6 uit het eerder genoemde arrest van toepassing is.

Hierbij maakt de gemeente Diemen haar voornemen bekend om (een gedeelte van) het perceel DMN A 5400 te verkopen aan woningcorporatie Rochdale (hierna: ‘Rochdale’) ten behoeve van de beoogde realisatie van sociale woningbouw op deze percelen. De gemeente ziet Rochdale als de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt om deze grond aan te verkopen. Hieronder licht de gemeente haar voornemen tot grondverkoop aan Rochdale toe.

De gronden zijn gelegen tussen de Israëlische begraafplaats aan de zuidzijde, de parkeerplaats in de woonwijk Buitenlust aan de westzijde, een waterpartij aan de oostzijde en de woonstaat Buitenlust aan de noordzijde. Rochdale en de gemeente Diemen zijn sinds 2018 in gesprek over de bouw van sociale huurwoningen op betreffende locatie en hebben hier reeds in 2020 een intentieovereenkomst gesloten voor de samenwerking en verkoop grond. Deze reeds gesloten overeenkomst vormt an sich reeds een ‘objectief, redelijk en toetsbaar criterium’ voor toepassing van de uitzonderingsregel.

Het bestemmingsplan dat de bouw van 38 sociale huurwoningen mogelijk maakt, is reeds als voorontwerpbestemmingsplan gepubliceerd (NL.IMRO.0384.BPbuitenlust2022-VO01). Rochdale is als woningcorporatie voor meer dan 50% eigenaar van alle woningen in de woonwijk Buitenlust en is daarmee de enige woningcorporatie, die met een integrale wijkaanpak de leefbaarheid en sociale veiligheid in de hele wijk kan waarborgen. In dat kader acht de gemeente het ook van belang, dat de sociale huurwoningen door deze toegelaten instelling worden gerealiseerd, mede ook vanwege de borging door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het toezicht vanuit de Autoriteit Woningcorporaties.

Om deze bovenstaande redenen ziet de gemeente Rochdale als enige partij om (gedeelten van) het perceel A 5400 aan te verkopen om sociale woningbouw op te realiseren.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen tot verkoop van de gemeente Diemen, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen, dan dient u dit uiterlijk 4 augustus 2022 om 17.00 uur kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan info@diemen.nl t.a.v. zaaknummer 2020-022703 onder vermelding van “Reactie op voorgenomen verkoop Buitenlust”.

Indien een tijdige reactie wordt ontvangen, beoordeelt de gemeente Diemen de schriftelijke motivering binnen 21 dagen na het einde van de reactietermijn en zal zij u haar standpunt mededelen.

Indien u zich vervolgens niet kunt verenigen met het standpunt van de gemeente, dan kunt u uiterlijk binnen 20 dagen na dagtekening van het standpunt een kort geding procedure bij de bevoegde voorzieningenrechter aanhangig maken. Een digitaal afschrift van de dagvaarding dient u per e-mail te verzenden aan info@diemen.nl t.a.v. 2020-022703 onder vermelding van “Dagvaarding inzake voorgenomen verkoop Buitenlust”.

Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht of het tijdig aanhangig maken van een kort geding vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren.

 

Naar boven