Verleende omgevingsvergunning Kunstwerk ter hoogte van de Lage Molen 32

Kennisgeving beschikking

Burgemeester en wethouders van de gemeente Papendrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Kenmerk: 2635181

Voor de activiteit: Bouwen

Voor: het plaatsen van een gedicht bestaande uit een bronzen plaats op een betonnen sokkel in het kader van het project 'Dichter bij de Polder'

Locatie: sectie E, nummer 1259 (gedeeltelijk) ter hoogte van de Lage Molen 32

Datum besluit: 6 juli 2022

Inzage

De beschikking met bijbehorende stukken is op afspraak tijdens kantooruren in te zien. Via telefoonnummer 14 078 kunt u een afspraak maken.

Bezwaarclausule

Tegen deze beslissingen kunnen belanghebbenden, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, schriftelijk bezwaar maken. Zij moeten dan binnen 6 weken na de dag van verzending van de beslissing een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 11, 3350 AA Papendrecht.

Ondanks het indienen van een bezwaarschrift blijft de genomen beslissing gelden, in ieder geval totdat het college van burgemeester en wethouders op het bezwaarschrift heeft beslist. Dit geldt niet indien de beslissing gebonden is aan een termijn die van rechtswege verloopt.

Indien belanghebbenden de beslissing op het bezwaarschrift niet kunnen afwachten, kunnen zij om een tijdelijke beslissing (voorlopige voorziening) vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Postbus 50950 3007 BL, Rotterdam. Aan het verzoek zijn kosten verbonden.

Naar boven