Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht

Overwegende dat:

 • op zondag 3 juli een explosief is afgegaan bij een chalet waarbij uit onderzoek blijkt dat dit een gerichte actie was;

 • naar aanleiding van dit incident het betreffende chalet per direct voor de duur van 10 dagen is gesloten ter bescherming van de openbare orde op grond van artikel 175 Gemeentewet;

 • na afloop van de sluiting van 10 dagen maatregelen noodzakelijk zijn ter bescherming van de openbare orde;

 • uit het oogpunt van de openbare orde, i.c. het verminderen van de overlast en incidenten, de gemeente en politie diverse maatregelen nemen;

 • hiervoor het openbare gebied op de Westbroekse Binnenweg 80A, gelegen voor chalet nummer C17, aan te wijzen als aandachtslocatie (zie de locatietekening);

 • daarnaast het doel is om door middel van cameratoezicht openbare orde problemen te voorkomen en zo vroegtijdig mogelijk te signaleren, alsmede bij te dragen aan de mogelijke opsporing en vervolging van strafbare feiten;

 • de doelstelling van het cameratoezicht is: het verminderen van de overlast en incidenten, het terugdringen en waar mogelijk oplossen van strafbare feiten en het controleren van de situatie op de aandachtslocatie;

 • hiermee een bijdrage wordt geleverd aan het terugdringen en voorkomen van onveiligheid en onveiligheidsgevoelens;

 • cameratoezicht een onderdeel is van een pakket maatregelen om criminaliteit beter te kunnen beheersen en de kans op een succesvolle vervolging te vergroten;

 • het cameratoezicht evenredig moet zijn in relatie tot het doel (proportionaliteit) en er moet worden bezien of dit doel, i.c. de handhaving van de openbare orde, niet op een minder ingrijpende wijze kan worden geëffectueerd (subsidiariteit);

 • vooralsnog voldaan wordt aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit, omdat het toezicht onderdeel uitmaakt van een breder pakket aan maatregelen en met minder zware maatregelen niet het gewenste resultaat is bereikt.

Gelet op:

 • Artikel 151c van de Gemeentewet;

 • Artikel 2:77 van de APV.

B E S L U I T :

 • 1.

  Voor de periode van 11 juli 2022 tot en met 11 oktober 2022 uit het oogpunt van de openbare orde, i.c. het verminderen van de overlast en incidenten, en als onderdeel van een pakket aan maatregelen een camera te plaatsen in de aangewezen aandachtslocatie, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende locatietekening.

 

Aldus besloten,

7 juli 2022,

De burgermeester van Stichtse Vecht

 

 

A.J.H.T.H. Reinders

 

Locatietekening

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit moet schriftelijk binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit. Het bezwaarschrift moet de volgende gegevens bevatten:

 • de dagtekening;

 • uw volledige naam- en adresgegevens;

 • uw handtekening;

 • een aanduiding van het besluit waarmee u het niet eens bent; en

 • de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent.

Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij de burgemeester, Postbus 1212, 3600 BE te Maarssen.

Naar boven