Beschikking omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Prinses Margrietlaan 14, Wezep

Burgemeester en wethouders van Oldebroek maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor het realiseren van een inpandige bed & breakfast op het adres Prinses Margrietlaan 14 in Wezep. De vergunning is gevraagd en verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan (2.1 lid 1 sub c Wabo) en voor het brandveilig gebruik (2.1 lid 1 sub d Wabo). Vanwege het onderdeel brandveilig gebruik is de uniforme uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing. Het zaaknummer van de vergunning is 0269202200229.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunningen (afwijking bestemmingsplan)

De ontwerpbeschikking is op 24 mei 2022 gepubliceerd in het gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl/ en de Veluwekoerier en heeft vanaf 25 mei 2022 zes weken ter inzage gelegen. Er is geen zienswijze ontvangen tijdens de ter inzagetermijn. De omgevingsvergunning is ten opzichte van het ontwerp niet inhoudelijk gewijzigd.

Definitieve beschikking omgevingsvergunning (afwijking bestemmingsplan)

De definitieve beschikking en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van woensdag 13 juli 2022 tot en met woensdag 24 augustus 2021 ter inzage. U kunt de betreffende stukken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Oldebroek. Een afspraak maken kan via 0525 63 82 00 of via www.oldebroek.nl. In overleg met de betrokken medewerkers is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk dat een papieren exemplaar van de stukken die u wilt inzien bij u thuis worden bezorgd. De stukken zijn echter ook digitaal beschikbaar via een verzoek aan vergunningen@oldebroek.nl. Deze digitale optie heeft de voorkeur van de gemeente.

Beroep omgevingsvergunning

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht is het mogelijk om beroep in te stellen tegen deze omgevingsvergunning. Dit kan binnen zes weken vanaf de dag na de terinzagelegging van het besluit bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Daarvoor is in het algemeen griffierecht verschuldigd.

Een beroepsschrift kan worden ingediend door:

- belanghebbenden;

- niet-belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit

- niet-belanghebbenden die verschoonbaar niet of te laat zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit

In afwachting van een uitspraak op het beroepschrift kan aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank om schorsing of een andere voorlopige voorziening worden gevraagd.

Het college van de gemeente Oldebroek, Oldebroek, 12 juli 2021

Naar boven