Besluitenlijst college 18 januari 2022 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 18 januari 2022 de volgende besluiten genomen:

 

Ontwerpwijzigingsplan Servennenstraat 5, Moergestel

Het college heeft besloten om het ontwerpwijzigingsplan ‘Servennenstraat 5, Moergestel’, dat voorziet in de vormverandering van een agrarisch bouwvlak, voor een ieder ter inzage te leggen.

Ontwerpwijzigingsplan Oisterwijksedreef 6 Haaren

Het college heeft besloten om het ontwerpwijzigingsplan ‘Oisterwijksedreef 6, Haaren’, dat voorziet in het omzetten van aan agrarische bestemming in een woonbestemming, voor een ieder ter inzage te leggen.

O ntwerpbeschikking Oisterwijksebaan 6

Naar aanleiding van het raadsbesluit van 18 mei 2020 heeft het college het ontwerpbesluit genomen om de omgevingsvergunning voor het veranderen en uitbreiden van een varkenshouderij aan de Oisterwijksebaan 6 in Heukelom te verlenen en ter inzage te leggen voor zienswijzen. De raad wordt hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

Reglement Lokaal Overleg

Het college heeft besloten tot technische aanpassing van het Reglement Lokaal Overleg met de vakbonden en het opnieuw vast te stellen. In het kader van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is het noodzakelijk de afspraken over de werkwijze van het Lokaal Overleg met de vakbonden vast te leggen in een reglement.

Vaststellen BP Heukelomseweg 26

Het college heeft besloten om het bestemmingsplan Heukelomseweg 26, Heukelom dat voorziet in de uitbreiding van het tuincentrum aan de Heukelomseweg 26 voor vaststelling voor te leggen aan de raad.

Beantwoording vragen ex art 42 D66 kwaliteit bermen Haaren

Het college heeft besloten de vragen die D66 stelde betreffende de kwaliteit van de bermen met bijgaande brief te beantwoorden.

Voortzetting gebruik FlexWestBrabant voor inhuur tijdelijk personeel.

Het college draagt de bevoegdheid over aan het mobiliteitscentrum Regio West-Brabant wat betreft de Europese aanbestedingen voor de inhuur van tijdelijk personeel.

Jaarprogramma VTH 2022

Jaarlijks worden de activiteiten die plaatsvinden op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving opgenomen in een jaarprogramma. Het college heeft het jaarprogramma vergunningen en het jaarprogramma toezicht en handhaving voor 2022 opgesteld. De raad wordt met een raadsinformatiebrief op de hoogte gebracht.

 

Naar boven