Ontwerp omgevingsvergunning en huisnummerbesluit Vinkenbuurt 8 Maarn

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken bekend dat met ingang van 15 juli 2022 tot en met 26 augustus 2022 de ontwerp omgevingsvergunning Vinkenbuurt 8 Maarn en de daarop betrekking hebbende stukken voor een ieder ter inzage liggen. Het plan bestaat uit een integrale ontwikkeling van één nieuwe woning aan de Vinkenbuurt 8 en twee nieuwe woningen de Vinkenbuurtweg 8 in Maarn waarvoor in totaal twee ontwerp omgevingsvergunningen zijn afgegeven. Voorliggende ontwerp omgevingsvergunning ziet toe op de nieuwe woning aan de Vinkenbuurt 8 in Maarn.

Wat houdt deze omgevingsvergunning in?

De omgevingsvergunning maakt het mogelijk om de recreatiewoning aan de Vinkenbuurt 8 te saneren en hiervoor in de plaats één vrijstaande woning te realiseren. De nieuwe woning is bedoeld voor de huidige bewoner van de recreatiewoning. Het nieuwe woonperceel krijgt een oppervlakte van circa 800 m2. De omgevingsvergunning bevat tevens een huisnummerbesluit. Er is geen exploitatieplan vastgesteld omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, door middel van leges.

Hoe kunt u deze omgevingsvergunning inzien of raadplegen?

U kunt het besluit binnen de genoemde termijn inzien in het Publiekscentrum, Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 in Doorn tijdens de openingsuren. Het besluit is ook raadpleegbaar en beschikbaar via de website van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Ga naar www.heuvelrug.nl/terinzage. Hier vindt u de digitale koppelingen naar het plan.

Hoe kunt u reageren?

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder een zienswijze, naar keuze schriftelijk (waar de voorkeur naar uitgaat) of mondeling maar niet per email, over de ontwerp omgevingsvergunning, indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE Doorn, met vermelding van het onderwerp: “Zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Vinkenbuurt 8 Maarn”.

Indien u een mondelinge zienswijze wilt indienen verzoeken wij u vóór 19 augustus 2022 contact op te nemen met de heer A. Konijnenbelt van het team Omgevingsverzoeken via het algemene nummer 0343 – 56 56 00.

In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen van de ontwerp omgevingsvergunning de zienswijze betrekking heeft.

 

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Naar boven