Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning Nieuw-Loosdrechtsedijk 105b te Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het voornemen hebben om een omgevingsvergunning te verlenenvoor het afwijken van het bestemmingsplan ‘Loosdrecht landelijk gebied Noord-Oost 2012’ voor het uitbreiden van een camping aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 105b te Loosdrecht.

Op 22 juni 2022 heeft de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor bovengenoemd plan.

Inzage

De ontwerpbesluiten liggen met ingang van 14 juli 2022 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage. U kunt het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op Nieuw-Loosdrechtsedijk 105b. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.1696.OV06NLD105b2022-on01

Indien u de stukken digitaal wilt ontvangen, dan kunt u een mail sturen aan de gemeente.

Zienswijze

Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u een schriftelijk zienswijze op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.

Ook kunt u een zienswijze op het ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkingen indienen bij de gemeenteraad van Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.

U kunt zienswijzen ook mondeling indienen. Hiervoor kunt u een afspraak maken door te bellen naar telefoonnummer 14 035.

 

Naar boven