Kennisgeving omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure voor het brandveilig gebruik van de Morgenster, Nassaulaan 11, 2712AT Zoetermeer

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer zijn van plan een omgevingsvergunning te verlenen voor:

  • Nassaulaan 11 te Zoetermeer, brandveilig gebruik van de Morgenster, 2022-027017.

Toelichting ontwerp omgevingsvergunning

De aanvraag gaat over de activiteit: het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk met het oog op de brandveiligheid zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder d van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Bij deze ontwerpomgevingsvergunning hoort geen exploitatieplan.

Beroep indienen?

Vanaf 27april 2022 kunt u binnen zes weken na deze datum een beroepschrift indienen tegen dit besluit bij de Rechtbank Den Haag (Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage). U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen bij de Rechtbank Den Haag, via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht met behulp van uw DigiD. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Verzoek voorlopige voorziening

Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit in werking treedt? Dan moet u binnen de hiervoor vermelde beroepstermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag (Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag). Het besluit treedt dan pas in werking nadat op uw verzoek is beslist. Als u een verzoek om een voorlopige voorziening indient, moet u daar ook griffierecht voor betalen. Voor meer informatie over de hoogte daarvan, kunt u kijken op www.rechtspraak.nl.

Informatie

De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen vanaf 27 april 2022 gedurende zes weken ter inzage bij de Omgevingsbalie aan de Engelandlaan 502 te Zoetermeer Voor het inzien van de stukken kunt u online een afspraak maken met de Omgevingsbalie via www.zoetermeer.nl/afspraakomgevingsbalie of telefonisch via telefoonnummer 14 079.

Naar boven