Aanwijzing Veiligheidsrisicogebied 6 juli 2022 te Harderwijk

[Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke publicatie is op 6 juli 2022 bekendgemaakt, beschikbaar via de website van de gemeente Harderwijk.]

 

De burgemeester van de gemeente Harderwijk,

 

gehoord de beraadslagingen in het driehoeksoverleg van 6 juli 2022

 

overwegende dat:

 

 • het aangekondigde stikstofbeleid leidt tot oproepen tot grootschalige acties en hierbij verstoringen van de openbare orde kunnen plaatsvinden;

 

 • landelijk de afgelopen week velen incidenten hebben plaatsgevonden waarbij de doelgroep strafbare feiten pleegt zoals het blokkeren van wegen, brandstichting, niet opvolgen van politie aanwijzingen enzovoorts;

 

 • het diverse keren is voorgekomen dat grote groepen zich intimiderend ophouden met als gevolg verstoring van de openbare orde aan de Spiekerweg in Hierden;

 

 • er diverse incidenten hebben plaatsgevonden op de locatie waarbij onder andere wegen worden geblokkeerd, aanwijzingen van de politie niet worden opgevolgd, camera’s van de gemeente worden beschadigd, een giertank is geleegd en een politievoertuig is geramd;

 

 • daarnaast in de afgelopen weken de openbare orde in de gemeente Harderwijk en elders in het land ernstig is verstoord;

 

 • de ernstige vrees bestaat dat ook na afloop van de noodverordening van woensdag 29 juni 2022 en het op 29 juni 2022 aangewezen Veiligheidsrisicogebied, dus na woensdag 6 juli 2022 23:59 uur, voor de komende periode deze incidenten zullen plaatsvinden en het gedrag extremer wordt, en dit zich ook op dit gebied richt. De frequentie, fluctuaties, actiebereidheid laten zien dat het boerenprotest verhardt. Het is voorstelbaar dat tegenstanders van het stikstofbeleid overgaan tot (spontane) intimidatie. Daarnaast is het aannemelijk dat onaangekondigde huisbezoeken op het privéadres van de minister wederom kunnen plaatsvinden. Hierdoor is er nog steeds ernstige vrees voor het ontstaan van ernstige wanordelijkheden;

 

 • uit ambtsberichten en openbare bronnen blijkt dat er nog steeds regelmatig oproepen plaatsvinden om de openbare orde in de omgeving van de Spiekerweg te Hierden, gemeente Harderwijk ernstig te verstoren en de politiebeveiliging aldaar te doorbreken;

 

 • er hierdoor nog steeds vrees voor ernstige wanordelijkheden en verstoring van de openbare orde bestaat, omdat er door personen nog steeds actief wordt opgeroepen tot geweldgebruik, al dan niet met gebruikmaking van wapens en/of (zwaar) vuurwerk en de vrees bestaat dat zij zich daarbij willen keren tegen politie, handhavers en hulpverleners;

 

 • bij deze ernstige openbare orde verstoringen door groeperingen en personen gebruik is gemaakt van onder andere wapens, hamers, zwaar vuurwerk is afgestoken en daarmee gegooid richting politieambtenaren in functie;

 

 • ook zwaar vuurwerk is gekwalificeerd als categorie II wapen als bedoeld in de Wet Wapens en munitie (Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 20 februari 2018, ECLl:NL:RBZWB:2018:7312);

 

 • de reguliere beschikbare juridische instrumenten onvoldoende toereikend zijn om een adequaat veiligheidsniveau te garanderen en verstoringen van de openbare orde te voorkomen;

 

 • Er signalen vanuit het gebied komen dat de bewoners zich zorgen maken over de veiligheid van henzelf en hun gezin;

 

 • dat het voorkomen van oproerige beweging, ernstige wanordelijkheden en openbare orde verstoring op of nabij de locatie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer een zeer hoge prioriteit heeft;

 

 • de openbare orde (ernstig) is/dreigt te worden verstoord en dat overheidsdiensten en overige betrokkenen in de uitvoering van hun taken worden belemmerd;

 

 • de dreiging inmiddels een dusdanig karakter heeft dat van ernstige vrees voor (ernstige) verstoring van de openbare orde en van (ernstige) wanordelijkheden moet worden gesproken;

 

 • er concrete aanwijzingen zijn of dat ernstig rekening dient te worden gehouden met de mogelijkheid dat de groep personen (wederom) de intentie heeft om de openbare orde te verstoren;

 

 • op basis hiervan de ernstige vrees bestaat dat door het voorhanden hebben of bij zich dragen van wapens de openbare orde wordt verstoord;

 

 • de vrees bestaat dat veel personen gehoor geven aan de oproep en naar het gebied afreizen met het kennelijke doel de openbare orde (ernstig) te verstoren;

 

 • dat er een hoog risico bestaat op ernstige verstoringen van de openbare orde, geweldsdelicten en dreiging met wapens;

 

 • het dreigende karakter van de aanwezigheid van (vuur)wapens leidt tot ernstige inbreuk op de rechtsorde, althans dat ernstige vrees bestaat dat de openbare orde door de aanwezigheid van (vuur)wapens wordt verstoord;

 

 • deze dreiging geldt voor het gebied aangegeven op de bijgevoegde kaart.

 

 • hiermee het gezag van het lokale bestuur wordt aangetast;

 

 • op 6 juli 2022 overleg heeft plaatsgevonden met de officier van justitie en de politie, zoals bedoeld in artikel 151b van de Gemeentewet juncto artikel 13 van de Politiewet 2012;

 

 • dat na consultatie van de Officier van Justitie en Teamchef Politie Harderwijk, de burgemeester het voor de handhaving van de openbare orde & veiligheid noodzakelijk vindt een veiligheidsrisicogebied aan te wijzen voor de duur van de noodverordening (“Noodverordening Harderwijk 6 juli 2022”), aansluitend op de afloop van het veiligheidsrisicogebied van 29 juni 2022 voor de duur van 6 weken, derhalve tot en met woensdag 17 augustus 2022 23:59 uur;

 

 • voor het onverwijlde tegengaan van illegaal (vuur)wapenbezit en –handel, het opsporen van (vuur)wapens, het opsporen van vuurwapencriminaliteit en ander (vuur)wapengeweld, alsmede het voorkomen van ernstige verstoring van de openbare orde, preventief optreden dringend noodzakelijk is;

 

 • het om deze reden wenselijk is dat de Officier van Justitie in staat wordt gesteld om in het aangewezen gebied de controlebevoegdheden als bedoeld in de artikelen 50, 51 en 52 van de Wet wapens en munitie uit te kunnen oefenen;

 

 • dat de belangen van de openbare orde en veiligheid, het voorkomen van verdere wanordelijkheden en van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid hier zwaarder wegen dan het individuele belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van individuele burgers;

 

 • de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel is in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 

 • het aanwijzen van dit gebied als veiligheidsrisicogebied zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in het omschreven gebied;

 

 • het aanwijzingsbesluit wordt onmiddellijk ingetrokken als de verstoring van de openbare orde, dan wel de ernstige vrees voor het ontstaan daarvan is geweken.

gelet op het bepaalde in artikel 2:76 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk en artikel 151b van de Gemeentewet;

 

gehoord het advies van de driehoek d.d. 6 juli 2022;

 

Besluit:

 

 

 • 1.

  het gebied dat wordt begrensd door de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart, aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied;

 

 • 2.

  dit besluit geldt van woensdag 6 juli 2022 23:59 uur tot en met woensdag 17 augustus 2022 23:59 uur. Het aanwijzingsbesluit wordt onmiddellijk ingetrokken als de verstoring van de openbare orde, dan wel de ernstige vrees voor het ontstaan daarvan is geweken.

 

 • 3.

  dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijzing veiligheidsrisicogebied Harderwijk 6 juli 2022’’.

 

Dit besluit treedt in werking op woensdag 6 juli 2022 23:59 uur en is van kracht tot en met woensdag 17 augustus 2022 23:59 uur en wordt bekendgemaakt op de website van de gemeente Harderwijk; www.harderwijk.nl.

Harderwijk, 6 juli 2022

De burgemeester van Harderwijk,

H.J. van Schaik

Bijlage: Kaart veiligheidsrisicogebied

 

Bezwaar tegen het besluit

 

Met het nu genomen besluit bent u het misschien niet eens. In dat geval kunt u daartegen een bezwaarschrift indienen. Hoe bezwaren indienen:

 

 • schriftelijk, gedagtekend, voorzien van uw naam en adres en ondertekend;

 • met vermelding van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van uw bezwaarschrift;

 • binnen 6 weken na de datum van bekendmaking van het ontvangen besluit. Bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van het besluit of door kennisgeving ervan in een dagblad of op een andere geschikte manier;

 • bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. U zendt het bezwaarschrift per adres naar Commissie bezwaarschriften Harderwijk-Zeewolde, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. In Zeewolde is het secretariaat gevestigd van de onafhankelijke commissie bezwaarschriften Harderwijk- Zeewolde. Deze commissie adviseert over de behandeling van bezwaarschriften, met uitzondering van belastingen en personele zaken. Deze bezwaarschriften kunt u sturen naar: gemeente Harderwijk, Postbus 149, 3840 AC Harderwijk.

Een via e-mail ingediend bezwaarschrift behandel ik niet. In dat geval vraag ik u de brief alsnog te ondertekenen en binnen twee weken terug te sturen. Pas daarna neem ik uw bezwaarschrift in behandeling.

 

Hoorzitting

In de meeste gevallen krijgt u een uitnodiging om uw bezwaarschrift mondeling toe te komen lichten bij de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Soms gebeurt dat niet omdat een hoorzitting niets toevoegt of omdat u zelf heeft aangegeven dit niet te willen.

 

U kunt gebruik maken van de uitnodiging om uw bezwaarschrift mondeling toe te komen lichten. U mag ook een vertegenwoordiger sturen of meenemen naar de hoorzitting. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie geeft na de hoorzitting een advies over uw bezwaarschrift, aan hetzelfde bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen waar u bezwaar tegen maakt. Dit bestuursorgaan neemt een beslissing op uw bezwaarschrift en weegt het advies van de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie hierin mee.

 

Intussen…

Indiening van een bezwaarschrift maakt het besluit niet ongedaan. Het besluit wordt dus op het gebruikelijke tijdstip van kracht. Wilt u toch uitstel van dat tijdstip, dan moet u hiervoor een apart schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen bij:

 

De voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Op de website www.rechtspraak.nl leest u hierover meer.

Naar boven