Beschikking APV: evenementenvergunning

 

Soort vergunning

: Evenementenvergunning Oostzaanse Zomerfair 2022

Datum en tijdstippen

: 10 juli 2022 van 11:00 tot 20:00 uur

Locatie/adres 

: De Heul 13 in Oostzaan

Verzenddatum

: 4 juli 2022

Datum aanvraag vergunning

: 12 mei 2022

Zaaknummer

: 811265

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit een bezwaarschrift tegen dit besluit indienen. Het bezwaarschrift dient schriftelijk bij de burgemeester te worden ingediend. Het bezwaarschrift bevat uw naam, adres, datum en handtekening, een omschrijving van het besluit waar bezwaar tegen wordt gemaakt (door bijvoorbeeld een kopie van deze brief mee te sturen), de reden van het bezwaar en eventueel een volmacht indien het bezwaarschrift door een ander namens u wordt ingediend.

Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

U kunt de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem verzoeken een voorlopige voorzieningen te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is dat u ook bezwaar heeft gemaakt.

U kunt ook digitaal een beroep- en/of verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http:/loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Naar boven