Wijziging van de Afvalstoffenverordening 2010

 

De raad van de gemeente Den Haag,

 

gezien het voorstel van het college van 24 mei 2022,

 

gelet op artikel 10.23 van de Wet milieubeheer,

 

besluit vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Afvalstoffenverordening 2010:

 

Artikel I

De Afvalstoffenverordening 2010 wordt gewijzigd als volgt:

 

A In artikel 3, eerste lid, onder a. wordt “groente-, fruit- en tuinafval” vervangen door: bioafval.

 

B In artikel 5, eerste, tweede, zesde en zevende lid wordt “groente-, fruit- en tuinafval”

vervangen door: bioafval.

 

C In artikel 15, derde lid , onder b. wordt “groente-, fruit- en tuinafval” vervangen door:

bioafval.

 

D In artikel 22.A, eerste lid, onder b., wordt “10%” vervangen door: 30%.

 

E In artikel 3 punt 1 een punt S toe te voegen met als invulling ''frituurvet;'' en een punt T toe te voegen met als invulling ''matrassen''.

 

Artikel II

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 30 juni 2022.

De griffier, Lilianne Blankwaard-Rombouts en de voorzitter, Jan van Zanen.

Naar boven